Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP

Strona archiwalna

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 23  kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym
(
Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 ze zm.), zwanej dalej „u.t.k.” oraz art. 10 i art., 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256
ze zm.),  zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek pełnomocników Inwestora – spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą
w Warszawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pn.:

„Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wsch. – Malbork
na odcinku Toruń Wsch. - Chełmża”,

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat toruński, miasto Toruń, miasto Chełmża, gmina Łysomice, gmina  Chełmża, na działkach numer ewidencyjny:

 • Miasto Toruń, obręb 0049 Toruń: 134, 128, 127, 135, 125, 144/2, obręb 0044 Toruń: 211/2, 209, 219, 136, 220, 69, 165/2, 166/3, 171/4, 174/1, 174/2, 68/3, 171/3, 7/2, obręb 0040 Toruń: 126, 125, 124, 55, 54, 56, 53, 18/2, 3, 134/1, 127/24, obręb 0043 Toruń: 208, 209, 210, 212/2;
 • gmina Łysomice, obręb 0007 Łysomice: 147/2, 283/11, 283/3, 283/9, 283/4, 283/2, 146/1 (146), 147/3 (147/1), 343 (3138/4), 344 (3138/5), 164/1 (164), 94/1 (94), 169/1 (169), 283/1, 147/4 (147/1), 3131/1, 145/1, 144/1, 3138/7 (3138/5), 3131/2, 149/2, 138/3, 146/2 (146), 297, 125/13, 108/2, 124/3, 123, 166, 108/1, 283/12, 74/3, 26, 30/10, 32, 30/18, 30/3, 30/4, 35/8, 28/10, 27/11, obręb 0008 Ostaszewo: 25/5, 25/3, 17/23 (17/18), 36/21 (36/9), 22/13 (22/4), 78/2, 25/4, 75, 76, 17/24 (17/18), 36/22 (36/9), 36/19, 36/14, 39/1, 20, 23, 16, 46/1, obręb 0016 Zęgwirt: 38, 41/4 (41/3), 41/2, 37/1;
 • gmina Chełmża, obręb 0011 Grzywna: 204/2, 204/1, 327, 12, 196/1 (196), 229/4 (229/3), 46/1 (46), 385/1 (385), 205, 195, 229/5 (229/3), 309, 232, 225, 56, 38, 46/2 (46), 326, 54, 45/1, 43/2, 317, 30, 16/4, 16/3, 29/2, 321, 8/1, 1/61, 57/2, obręb 0014 Kuczwały: 180, 181/1;
 • Chełmża Miasto, obręb 0015 Chełmża: 3/2, 30/22, 4, obręb 0014 Chełmża: 9/28, 9/22, 9/23.

   (w nawiasach podano numery działek przed podziałem wg oznaczenia w katastrze nieruchomości)

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego
udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji w terminie siedmiu dni
od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   drogą elektroniczną na adres: ;

Informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy można uzyskać wyłącznie telefonicznie pod nr tel. (052) 349-7400.

Jednocześnie informuje się, że możliwość wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie jest uprawnieniem stron postępowania i nie jest obowiązkowe.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Ponadto informuję:

 1. Z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem
  - nie stosuje się dogruntów wnoszonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., w formie wkładu niepieniężnego do PLK S.A. na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” ( Dz. U. z 2021 r. poz. 146); czynność prawna dokonana
  z naruszeniem powyższego przepisu jest nieważna (art. 9o ust. 8, 9 i 10 u.t.k.).
 2. Z dniem doręczenia zawiadomienia o  wszczęciu postępowania administracyjnego
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla innych inwestycji, a toczące się postępowania w tych sprawach podlegają zawieszeniu do czasu ostatecznego zakończenia postępowania
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii  kolejowej - nie stosuje się
  do postępowań dotyczących inwestycji celu publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek którego wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. (art. 9o ust. 12 i 14 u.t.k.),
 3. W przypadku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanychwszczęcie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zobowiązuje właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej do wniesienia sprzeciwu
  od zgłoszenia - nie stosuje się do postępowań dotyczących inwestycji celu publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek którego wszczęto postepowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (art. 9o ust. 13 i 14 u.t.k.).
 4. W przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
  nie stanowiącej własności Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, nabywca i zbywca są zobowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego
  w terminie 7 dni od dnia zbycia. Brak terminowego dokonania takiego zgłoszenia
  i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstaw do wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 K.p.a. (art. 9o ust. 11 u.t.k.).

Przepis art. 9o ust. 6a u.t.k. stanowi, że w przypadku nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku, zawiadomienia
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dokonuje się w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych
ze względu na przebieg linii kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.   

Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie pozostałych stron postępowania uważa się
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miasta Torunia, Urzędu Miasta Chełmża, Urzędu Gminy Łysomice, Urzędu Gminy Chełmża, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wymienionych Urzędów, a także w prasie lokalnej.

 

 

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.4.1.2021.EP

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego
           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa