Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 21 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia   21  kwietnia 2021 r.

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zwanej dalej „u.p.z.p.” i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Inwestora – PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie,
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie kontenerowej stacji paliw na olej napędowy o pojemności 30 m3 do tankowania pojazdów szynowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą: stanowiskiem naboru
i zlewu paliwa, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej, zewnętrzną instalacją wodociągową oraz elektroenergetyczną linią zasilającą zalicznikową na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 10/43, obręb 0114 M. Bydgoszcz,  położonej przy ul. Żeglarskiej w Bydgoszczy.

Zgodnie z decyzją Nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury, poz. 38 ze zm. –  załącznik nr 2 województwo kujawsko-pomorskie do ww. decyzji), w związku z art. 2 pkt 11 u.p.z.p., ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.

Stosownie do art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400, 52 34 97 256;

-   drogą elektroniczną na adres: ;

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa,
które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.1.2021.JG

 

                                                                         Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor
            Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa