Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 8 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2019.MT

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 8 kwietnia 2021 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,

że dnia 8 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja nr 2/2021, znak: WIR.V.7820.6.2019.MT,
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu
na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15”.usytuowanej na działkach ewidencyjnych o numerach:

 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

  • przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
  • w nawiasach podano numery działek po podziale,
  • pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.
  • Działki objęte inwestycją:

Jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń:

Obręb 0046: 184/4, 183/1, 182/14, 182/22, 182/28 (182/29), 179/2 (179/3), 182/15, 179/1, 178/1, 174/1, 168/1, 167/1, 163/1, 162/1, 161/1, 156/1, 152/1, 151/1, 149/1, 148/1, 147/1, 146/3, 146/5, 145/1.

Obręb 0053: 463/5, 435/1, 435/6, 447/1, 448/1, 449/1, 450/1, 464, 453/8, 451/1, 452/1, 453/13, 453/12, 201/1, 117/3, 116/1, 106/1, 105/1, 92/1, 91/1, 73/1, 72/3, 3, 72/5, 50/3, 45/1, 31/3, 31/5, 28/3, 27/1, 4/3, 4/5.

Obręb 0054: 152/1, 197/1, 195/1, 193/1, 190/39, 189/10, 188 (188/1), 186/4, 178/7, 178/9, 178/12, 178/11, 177/1, 178/13 (178/14), 177/2 (177/3), 158/1, 158/2, 154, 157, 153, 156/5, 156/7, 156/3, 150/10, 150/8, 146/8, 146/6, 147/1, 146/7 (146/10), 147/2 (147/3), 144/29 (144/59, 144/60), 144/28 (144/62), 140, 143/1, 144/10, 144/27 (144/64), 144/26 (144/66), 143/3, 144/25 (144/68), 144/24 (144/70), 141, 142, 144/17 (144/72), 144/54 (144/74), 144/15 (144/76), 27, 4, 3, 5/1, 5/2, 6, 13/1, 1, 7, 10/1, 2, 8/1 (8/3).

Obręb 0042: 163/9, 163/6, 164/2, 164/3, 165/1, 166/1, 162/2, 166/2, 167/7, 167/9, 167/11, 167/4, 167/5, 167/6, 167/8, 167/10, 168, 162/1, 188/1, 184/1, 33/17, 34/1, 33/19, 33/21, 33/23, 33/24, 33/15, 35/13, 35/9 (35/38), 37 (37/1), 39 (39/1), 40 (40/1), 35/15, 35/32, 30/1, 30/2 (30/3), 35/31 (35/36), 28/1, 27 (27/1), 26 (26/1), 25 (25/1), 24/7 (24/20), 24/5 (24/18), 24/1, 24/15 (24/16).

II. Działki, na których przewidziano ograniczone korzystanie określone w art. 11f ust. 1 pkt 8 specustawy drogowej, oraz przedłożono oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń:

Obręb 0042: 147/2, 163/1, 165/2, 166/3, 158, 159, 162/3, 169, 185, 178, 187, 163/5, 163/8, 163/7, 188/4, 184/2, 34/2, 33/20, 33/22, 35/9 (35/39), 40 (40/2), 35/31 (35/37), 28/2, 30/2 (30/4), 29/1, 27 (27/2), 25 (25/2), 24/7 (24/21).

Obręb 0046:189/2, 189/1, 188/1, 183/3, 182/21, 179/2 (179/4), 178/2, 174/2, 168/2, 167/2, 163/2, 162/2, 161/2, 156/2, 152/2, 151/4, 151/5, 149/2, 148/2, 147/2, 146/4, 146/6,  258/1, 144, 145/2.
Obręb 0053: 447/2, 448/2, 449/2, 450/2, 451/2, 452/2, 453/16, 453/11, 201/2, 117/4, 116/2, 106/2, 105/2, 92/2, 91/2, 73/2, 72/4, 72/6, 50/4, 45/2, 31/4, 31/6, 28/6, 27/2, 4/4, 4/6,
2/1, 1.

Obręb 0054: 152/2, 143/2, 197/2, 195/2, 193/2, 190/40, 188 (188/2), 186/8, 186/9, 178/8, 178/10, 178/13 (178/15), 177/2 (177/4), 156/8, 150/11, 147/2 (147/4), 144/29 (144/61), 144/26 (144/67), 144/25 (144/69), 144/55, 144/22, 28, 26, 25/2, 24, 23, 14, 11/17, 11/30, 144/14, 144/15(144/77).

III. Działki, niezbędne w celu przejścia przez tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowej na podstawie art. 20a specustawy drogowej:

Jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń:

obręb 0046 Toruń: 145/2, 144, 244, 245,

obręb 0042 Toruń: 162/3,

obręb 0054 Toruń: 146/9, 150/9.

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą zapoznać się z jej treścią
w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury
i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 112 (tel. 52-349-74-19), w dni pracy Urzędu, w godzinach 800-1400 wyłącznie po uzgodnieniu terminu.

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy, w związku z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń i na stronach BIP: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo
do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

PDFDecyzja nr 2/2021 [załącznik] (561,63KB)
DOCinformacja środowisko.doc (43,00KB)
 

Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2019.MT

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa