Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor wojewódzki
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Główne obowiązki:

- koordynowanie zadań nałożonych na Wojewodę w zakresie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,

- prowadzenie i aktualizacja ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, znajdujących się na terenie województwa,

- planowanie i organizowanie przedsięwzięcia w zakresie powoływania składów osobowych
(grup operacyjnych, techniczno-eksploatacyjnych) w celu zabezpieczenia funkcjonowania Wojewody wraz z Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego na Głównym i Zapasowym Stanowisku Kierowania,

- sporządzanie decyzji administracyjnych o umieszczeniu w ewidencji określonego obszaru, obiektu lub urządzenia w stosunku do podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych,

- koordynowanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem i aktualizacją planów przemieszczania na zapasowe miejsca pracy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, organów administracji niezespolonej oraz organów samorządu terytorialnego,

- uczestniczenie w kontrolach problemowych oraz doraźnych wykonywania zadań obronny
w zakresie organizacji systemu kierowania,

- współdziałanie w zakresie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonywujących zadania
na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa,

- realizowanie zadań dotyczących zapasowego stanowiska kierowania, wynikających
z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście
od ul. Jagiellońskiej 3, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C
przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

- 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,

- aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych
o klauzuli ,,poufne’’ albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych,

- znajomość języka angielskiego na poziomie B1,

- znajomość ustawy: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,

- znajomość ustawy: o kontroli administracji rządowej,

- znajomość ustawy: o służbie cywilnej,

- znajomość ustawy: o powszechnym obowiązku obrony,

- znajomość ustawy: o ochronie danych osobowych,

- znajomość ustawy: o ochronie informacji niejawnych,

- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

- umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,

- umiejętność redagowania pism urzędowych,

- umiejętność stosowania prawa w praktyce,

- myślenie kreatywne, współdziałanie w grupie,

- dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów.

 

d  o d a t k o w e

wykształcenie: wyższe na kierunku edukacji obronnej lub zarządzania kryzysowego

pozostałe wymagania dodatkowe:

- 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności,

- znajomość języka angielskiego na poziomie B2,

- znajomość ustawy: o stanie klęski żywiołowej,

- znajomość ustawy: o stanie wyjątkowym,

- znajomość ustawy: o stanie wojennym,

- odporność na stres.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV / życiorys,

- własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenie,

- kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj),

- kopia dokumentu potwierdzającego poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne’’ lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody
 na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów,
którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się
w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od dnia 14 kwietnia 2021 roku do dnia 24 kwietnia 2021 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
„inspektor wojewódzki WBZK II.6 - 1 etat”

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat  przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych  nie będzie możliwy udział w naborze.

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda  Kujawsko-Pomorski z siedzibą
przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , telefonicznie 52 3497239 lub listownie: Kujawsko-
-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

3. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW;

- nie będą udostępniane innym odbiorcom;

- będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;

- w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego;

- nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do: 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;

- usunięcia danych;

- przeniesienia danych;

- ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.