Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2014.EP

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

    z dnia  31  marca 2021 r.

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)
i art. 49 oraz 101 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 31 marca 2021 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski postanowieniem znak: WIR.II.746.1.19.2014.EP podjął z urzędu zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla OM Pancernych (rejon ul. Twardej) w Toruniu, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid.: 13, 14, 15, 48 i 49 obręb 46, miasto Toruń.

Stosownie do art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400, 52 34 97 496;

-   drogą elektroniczną na adres: ;

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
COVID-19, obowiązują zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa,
które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 §2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.19.2014.EP

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego
           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa