Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

 1. Wniosek inwestora złożony w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (PDFwzór formularza PB-1 (274,50KB) ).
 2. Oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PDFwzór formularza PB-5 (250,86KB) ).
 3. Projekt budowlany – do dnia 29 września 2021 r. inwestor ma możliwość wyboru trybu postępowania i złożenia:
  Czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami szczególnymi - sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),
  lub
  Trzech egzemplarzy projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów – sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).
 4. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 5. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Kto załatwia sprawę:

Oddział Architektury i Budownictwa w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3,
bud. B, XIII p.

Opłaty:

Składający wniosek i/lub pełnomocnictwo zobowiązany jest załączyć dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej. Wysokość opłaty skarbowej należy ustalić na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy wnieść, zgodnie z właściwością, na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

ul. Jezuicka 6-14, 85-122 Bydgoszcz

numer rachunku: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej pozostawia się w aktach sprawy. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony na zasadach określonych przepisem § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r., w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

 

Kiedy będzie załatwiona sprawa:

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu - zgodnie z art. 35 § 1, §3 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Ponadto, zgodnie z art. 35 ust. 6, 6a i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, w przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł lub 1000 zł za każdy dzień zwłoki (w zakresie inwestycji kolejowej w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, w zakresie realizacji inwestycji zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją MON 30 dni, w zakresie określonym tzw. Specustawami w terminie 30 dni). Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. Przepisu ust.6 nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Należy wskazać, że przepis art. 35 ust. 6 Prawa Budowlanego nie zwalnia organu administracji z wymogu zachowania terminów załatwiania spraw określonych w przepisach ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, nakłada natomiast dodatkową sankcję na organ, który nie załatwił sprawy w określonym tym przepisem terminie.

Czy i do kogo można się odwołać:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie (w zakresie specustaw do właściwego ministra) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.