Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych

Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

 1. Zgłoszenie, w którym należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonanie robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia (PDFwzór formularza PB-2 (277,84KB) ).
 2. Oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PDFwzór formularza PB-5 (250,86KB) ).
 3. Odpowiednie szkice lub rysunki (w zależności od potrzeb).
 4. Pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów.
 5. Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku:
  a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9, 23 i 30,
  b) instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e ustawy Prawo budowlane.
 6. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 i 28 ustawy Prawo budowlane.
 7. Uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub terenu pod względem ochrony przeciwpożarowej – w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9 i 30 oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e ustawy Prawo budowlane.
 8. Dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo budowlane, w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 w/w ustawy.
 9. Dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo budowlane, w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d w/w ustawy.

Kto załatwia sprawę:

Oddział Architektury i Budownictwa w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3,
bud. B, XIII p.

Opłaty:

Dokonujący zgłoszenia i/lub składający pełnomocnictwo zobowiązany jest załączyć dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej. Wysokość opłaty skarbowej należy ustalić na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy wnieść, zgodnie z właściwością, na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy:

 

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

ul. Jezuicka 6-14, 85-122 Bydgoszcz

numer rachunku: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej pozostawia się w aktach sprawy. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony na zasadach określonych przepisem § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r., w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

Kiedy będzie załatwiona sprawa:

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Czy i do kogo można się odwołać:

 • od przyjętego zgłoszenia odwołanie nie przysługuje,
 • od decyzji o sprzeciwie do zgłoszenia przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ponadto warto wiedzieć:

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.