Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 30 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 30 marca 2021 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), dalej specustawa drogowa oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), dalej kpa, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 (ul. Szosa Chełmińska) na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej do skrzyżowania alei Solidarności, ul. Odrodzenia, Czerwona Droga polegająca
na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar”.

 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

 • przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
 • w nawiasach podano numery działek po podziale,
 • w nawiasach pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych
  dla realizacji inwestycji.

Województwo kujawsko-pomorskie, powiat m. Toruń, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń

 1. Numery działek objętych inwestycją:

Obręb 0002: 44/1, 44/2, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 208;

Obręb 0003: 41, 51, 53, 55, 57, 58;

Obręb 0009: 130, 282, 129/1 (129/5, 129/6), 129/2 (129/3, 129/4), 135/2, 127/1 (127/14, 127/15), 127/10 (127/12, 127/13), 135/1, 127/11, 122/6, 122/5 (122/9, 122/10), 122/3 (122/7, 122/8), 121/3, 121/1 (121/4, 121/5), 119 (119/1, 119/2), 118 (118/1, 118/2), 117 (117/1, 117/2), 106/2 (106/3, 106/4), 138, 112, 111/2, 103 (103/1, 103/2), 131/4 (131/5, 131/6);

Obręb 0010: 744 (744/1, 744/2), 743, 742, 741, 739/2, 738/2 (738/3, 738/4), 716 (716/1, 716/2), 715 (715/1, 715/2), 714/2 (714/3, 714/4), 703/5 (703/11, 703/12), 703/10 (703/13, 703/14), 702/5 (702/9, 702/10), 279 (279/1, 279/2), 278, 277, 276, 273/2 (273/3, 273/4), 782, 194/1 (194/8, 194/9);

Obręb 0036: 125, 124, 121;

Obręb 0037: 491, 487, 484/2.

 1. Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości
  dla realizacji inwestycji:

Obręb 0002: 164/4, 166/2, 141/1;

Obręb 0003: 50, 52, 1, 8, 40/2;

Obręb 0009: 132, 133, 173, 172, 170, 134/1, 122/3 (122/7, 122/8), 121/2, 106/2 (106/3, 106/4), 103 (103/1, 103/2), 283/1, 92/1, 52/5, 80/1, 81/1, 51/4, 44/1, 42/5;

Obręb 0010: 788, 738/2 (738/3, 738/4), 744 (744/1, 744/2), 698/1, 770, 738/1, 698/2, 740, 755, 716 (716/1, 716/2), 715 (715/1, 715/2), 714/2 (714/3, 714/4), 703/5 (703/11, 703/12), 275, 268, 266/2, 266/3, 266/4, 258, 234, 233, 232/2, 200/4;

Obręb 0014: 4, 5/2, 5/1, 7/3, 19, 14/8, 14/9, 11/5;

Obręb 0036: 115/1, 118/2, 142, 113, 110/1, 95, 94/2, 80/2, 76, 77, 79/5, 75, 74/1, 72, 73/1, 68/1, 51/1, 51/2, 50/1, 50/2, 48/1, 48/2, 49/2, 47, 46/2, 64, 126, 337/2;

Obręb 0037: 35, 34, 33/3, 490, 441/1, 441/2, 425/1, 497, 386/3.

 1. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie
  o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Obręb 0002: 131/4, 133/2, 137/2, 141/2, 143/2, 145/2, 150/2, 153/2, 155/2, 164/6, 46/1, 47, 132, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 144, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163;

Obręb 0003: 35/3, 36/5, 38/4, 35/2, 2, 9/1, 37, 39/1;

Obręb 0009: 42/4, 44/2, 51/5, 51/7, 52/12, 70/10, 76/2, 80/2, 81/2, 92/2, 100/2, 101/2, 102/2, 111/1, 283/2, 284, 285, 43/1, 45, 47, 49, 50, 51/2, 52/10, 73, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 90/1, 90/2, 91, 109, 110;

Obręb 0010: 9, 10, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 174/1, 185, 191/3, 192, 193, 201, 202, 228, 279 (279/1, 279/2), 273/2 (273/3, 273/4), 288/2;

Obręb 0036: 120, 117, 116, 114, 112, 111, 109/1, 108, 341, 107/1, 106/2, 105, 104, 103/1, 329.

 

Jednocześnie informuję, że:

 • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 specustawy drogowej z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,
 • z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113a na XI piętrze w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00-14.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi
  lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także
  w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,
 • zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
 • niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 kpa.

 

Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS

 

 

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa