Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wojewoda Kujawsko-Pomorski
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
dyspozytor medyczny

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania  Kryzysowego

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

 

 

 

Główne obowiązki:

Wykonywanie w ramach stosunku pracy zadań określonych w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a w szczególności:

 1. przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów
  i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia,
 2. przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy,
 3. przekazywanie kierującemu akcją medyczną niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia,
 4. zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach systemu
  i ich gotowości oraz przekazywanie tych informacji wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego,
 5. zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych,
 6. powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych
  dla ratownictwa medycznego,
 7. powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia,
 8. współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego.

 

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Umowa o pracę obowiązująca od 1 kwietnia 2021 roku (pierwsza umowa na czas określony 1 rok).

Równoważny czas pracy w systemie dwuzmianowym.

 

 

Miejsce wykonywania pracy:

Dyspozytornia medyczna w Toruniu.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

wykształcenie:

- wykształcenie wymagane dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego,

 

 

pozostałe wymagania niezbędne:

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego lub w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedii i traumatologii,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

- nieskazanie  prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu,

- umiejętność obsługi komputera, działania pod presja czasu,

- opanowanie, odporność na stres, kultura osobista w komunikacji interpersonalnej.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji zadań
 na stanowisku dyspozytora medycznego lub w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii
 i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii
 i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedii i traumatologii,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu pełnej zdolności
do czynności prawnych,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

 

do dnia 26 marca 2021 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem:
dyspozytor medyczny – WBZK

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat  przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych  nie będzie możliwy udział w naborze.

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda  Kujawsko-Pomorski z siedzibą
przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , telefonicznie 52 3497239 lub listownie:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

3. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w KPUW;

- nie będą udostępniane innym odbiorcom;

- będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;

- w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego;

- nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do: 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;

- usunięcia danych;

- przeniesienia danych;

- ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.