Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie WIR.V.7821.9.2020.KS

       OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 9 marca 2021 r.

 

Na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), dalej: kpa

 

zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.9.2020.KS w dniu 9 marca 2021 r. uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Włocławek
Nr 322/2020 z dnia 1 października 2020 r., znak: UA.AB.6740.365.2020, udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa ulicy Brzezinowej
na odcinku od ulicy Mielęcińskiej do ulicy Letniej we Włocławku na terenie działek nr 15, 16/1, 16/2, 17, 32, 43 obręb Michelin KM 15 we Włocławku” i przekazującej sprawę
do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Strony postępowania zakończonego wydaniem wyżej wymienionej decyzji mogą się zapoznać z jej treścią w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy
ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113a, XI piętro, tel. 52 349-74-03), w dniach pracy
tut. Urzędu, w godz. 10.00 – 14.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu za pomocą poczty tradycyjnej, telefonicznie lub mailowo. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania
K-PUW w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Zgodnie z art. 11f ust. 7 specustawy drogowej, w związku z art. 49 ustawy kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja jest ostateczna. Strony mają prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.

 

Znak sprawy: WIR.V.7821.9.2020.KS

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa