Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 4 marca 2020 r. o wydanych uzgodnieniach w sprawie WIR.II.746.1.33.2020.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 4 marca 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 1/TZ/2021 z dnia 17 lutego 2021 r., znak: ZKPPT.7637.30.2021;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 25 lutego 2021 r., znak: DOP-WPGP.483. 84.2021.2.PD;

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV
w celu połączenia nowym wyprowadzeniem GPZ Przechowo z linią Poledno jako drugi tor dla zasilania części południowej w Polskim Konopacie przez dwa szlaki kolejowe teren zamknięty PKP, na działce nr ewid. 100, obręb Polski Konopat, gmina Świecie.

 

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Gminy
w Nowem.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.33.2020.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska- Klich

Kierownik

Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa