Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.49.2020.ML

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

    z dnia 22 lutego 2021 r.

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

 

że dnia 19 lutego 2021 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, wydał decyzję znak: WIR.II.746.1.49.2020.ML zmieniającą decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 26/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., znak: WIR.II.746.1.72.2019.ML ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku nr 6 dla Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy wraz z budową kanalizacji kablowej, na nieruchomościach stanowiących działki nr ewid.: 2/3, 2/1 i 4, obręb 0032 Miasto Grudziądz, w Grudziądzu.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
przy ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349-74-97 lub 52 349-74-00 lub drogą elektroniczną - adres: , zgodnie
z nowymi zasadami obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, zamieszczonymi
na stronie internetowej tut. Urzędu.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia dokonania ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające
to żądanie.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Urzędu Miejskiego
w Grudziądzu.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.49.2020.ML               

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa