Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.22.2020.AP (D)

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 22 lutego 2021 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 12 w związku z art. 19a ust. 1, art. 19b ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 22 lutego 2021 r. na rzecz inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Michalinę Kozak, decyzji o zezwoleniu
na wejście na teren nieruchomości, na której planowane jest przeprowadzenie badań geologicznych w celu zbadania warunków posadowienia obiektu budowlanego
dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu Dworzysko – Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego”.

Wykaz nieruchomości objętych przedmiotową decyzją:

Lp.

Gmina

Obręb

Numer działki

Numer KW

1

2

3

4

5

Powiat świecki

1.

Bukowiec

Bukowiec

105/1

BY1S/00027623/1

2.

Bukowiec

Bukowiec

103/1

BY1S/00020609/8

3.

Bukowiec

Bukowiec

86

BY1S/00033988/2

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji wg zasad określonych
na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo
(e-mail: aposadzinski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 76 70, w godz. 10:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędzie gminy właściwej ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowego urzędu gminy oraz urzędu wojewódzkiego, a także
w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
                Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
  w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

WIR.I.7840.9.22.2020.AP (D)