Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie WIR.V.7821.10.2020.JB

     OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  15  lutego 2021 r.

 

Na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1363 ze zm.), dalej specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) dalej kpa

 

zawiadamiam

 

o wydaniu postanowienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.10.2020.JB
z dnia 10 lutego 2021 r., dotyczącego wstrzymania z urzędu natychmiastowego wykonania decyzji Starosty Inowrocławskiego Nr 7/2020 z dnia 29 października 2020 r, znak: AB.6740.D.7.2020, udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji dla zadania
pn.: „Rozbudowa ulicy Walcerzewice, gmina Gniewkowo”.

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B,
pokój 113b , XI piętro, tel. 52 349-74-14), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 9.00 - 13.00, wyłącznie po uzgodnieniu terminu za pomocą poczty tradycyjnej, telefonicznie
lub mailowo
. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania K-PUW w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Zgodnie z art. 11f ust. 7 specustawy drogowej, w związku z art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Postanowienie jest ostateczne i stronom postępowania nie przysługuje na nie zażalenie. Strona może je skarżyć w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Bydgoszczy na decyzję kończącą postępowanie.

Znak sprawy: WIR.V.7821.10.2020.JB

 

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa