Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.747.2.1.2021.EP

                              

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  12  lutego 2021 r.

            Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek pełnomocnika inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu w ramach zadania: „Budowa gazociągu Dworzysko-Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego”, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=1000 Nm3/h wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKPiA, uziemienia, odgromową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Inwestycją objęte są nieruchomości położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie kujawsko-pomorskim, na terenie powiatu tucholskiego,
w gminie Gostycyn oznaczone jako działki:

- nr ewid. 1211/4, obręb 0009 Piła, KW BY1T/00004174/2,

- nr ewid. 713/2, obręb 0009 Piła, KW BY1T/00027160/8.

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego
udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań:

 - drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   drogą elektroniczną na adres: .

Informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy można uzyskać
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa tut. Urzędu, pod nr tel. (052) 349-7400.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, które zostały zamieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z przepisami ustawy 24 kwietnia 2009 r.
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu:

  1. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub brak danych w katastrze nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz wydania i doręczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz zawiadomienia o jej wydaniu.

Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.

W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, zawiadomienie właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu, następuje w drodze obwieszczenia.

  1. Z dniem doręczenia niniejszego zawiadomienia:
  1. nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nie mogą być przedmiotem obrotu
    w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana
    z naruszeniem powyższego wymogu jest nieważna.
  2. w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, do czasu wydania takiej decyzji:

- nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego; toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu;

-  zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) lub decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U.
z 2020r. poz. 2309);

3) zawieszenie postępowań, o których mowa w ppkt 2 nie dotyczy postępowań, których stroną są inni inwestorzy realizujący inwestycję w zakresie terminalu na danej nieruchomości.

3. W przypadku zbycia lub przeniesienia wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu,
po doręczeniu niniejszego zawiadomienia o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu (Wydział Infrastruktury i Rolnictwa) danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Brak dokonania powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

            Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy w zakresie terminalu w związku z art. 49 K.p.a., zawiadomienie pozostałych stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Gostycyn, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wymienionych Urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Znak sprawy:

WIR.II.747.2.1.2021.EP

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego
           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa