Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267 t.j.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r., Nr 154, poz. 1106 z późn. zm.)

Miejsce załatwiania spraw:
Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bydgoszczy.
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
email: 

Przyjmowanie wniosków; pokój 32, budynek B, III piętro
godz. pn, czw., pt, 08.00-15.00; wt. 08.00-16.00 (16.00-17.45 pokój 33, III piętro, budynek B) śr. 08.00-12.00

Dokumenty:

Dokumenty wymagane do wydania/wymiany karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej:

 1. formularz wniosku wypełnionego czytelnie w języku polskim,
 2. ważny dokument podróży,
 3. aktualne zaświadczenie potwierdzające wykonanie obowiązku meldunkowego,
 4. dwie aktualne fotografie spełniające następujące wymagania:
  1. nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  2. wymiary 35 mm x 45 mm;
  3. wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  4. przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
  5. przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;
   Uwaga: Wnioskodawca noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 5. dokumenty potwierdzające nieprzerwany 5 letni pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z obywatelem Unii Europejskiej (tylko w przypadku wniosku o wydania karty).

Dodatkowe dokumenty wymagane do wydania karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej:

 1. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, bądź dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi UE, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto:
 2. małżonek - dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,
 3. zstępni - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE,
 4. wstępni - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

Istotne informacje

 1. Wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, następuje na wniosek cudzoziemca niebędącego obywatelem Unii Europejskiej.
 2. Wniosek o wydanie/wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej składa się u wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
 3. Wniosek o wydanie/wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej składa się osobiście, przed upływem terminu ważności karty pobytu członka rodziny obywatela UE. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.
 4. Kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE wydaje się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, albo w tym terminie odmawia się wydania karty.
 5. Członek rodziny niebędący obywatelem UE nabywa prawo stałego pobytu po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z obywatelem Unii Europejskiej. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, w przypadku gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku.
  Pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przerywa opuszczenie tego terytorium na okres dłuższy niż 6 miesięcy z powodu:
  1. odbycia obowiązkowej służby wojskowej
  2. ważnej sytuacji osobistej, w szczególności ciąży, porodu, choroby, studiów szkolenia zawodowego, oddelegowania, która wymaga pobytu poza tym terytorium, pod  warunkiem że okres ten jest nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.
 6. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przerywa wykonanie decyzji o wydaleniu członka rodziny niebędącego obywatelem UE.
 7. Karta  stałego pobytu członka rodziny obywatela UE jest ważna 10 lat i uprawnia wraz z ważnym dokumentem podróży do wielokrotnego przekraczania granicy bez wizy.
 8. Cudzoziemcowi odmawia się wydania karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, w przypadku gdy: nie spełnia warunków do wydania karty, pobyt członka rodziny niebędącego obywatelem UE stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,lub gdy związek małżeński z obywatelem UE został zawarty dla pozoru.