Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie/wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267 t.j.);
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r., Nr 154, poz. 1106 z późn. zm.).

Miejsce załatwiania spraw:
Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bydgoszczy.
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
email: 

Przyjmowanie wniosków; pokój 32, budynek B, III piętro
godz. pn, czw., pt, 08.00-15.00; wt. 08.00-16.00 (16.00-17.45 pokój 33, III piętro, budynek B) śr. 08.00-12.00

Dokumenty:

Dokumenty wymagane do wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu  obywatela Unii Europejskiej:

 1. formularz wniosku wypełnionego czytelnie w języku polskim,
 2. ważny dokument podróży albo inny dokument  potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
 3. aktualne zaświadczenie potwierdzające wykonanie obowiązku meldunkowego,
 4. cztery aktualne fotografie spełniające następujące wymagania:
  1. nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  2. wymiary 35 mm x 45 mm;
  3. wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  4. przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
  5. przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;
   Uwaga: Wnioskodawca noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 5. dokumenty potwierdzające nieprzerwany 5 letni pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Istotne informacje

 1. Wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu następuje na wniosek obywatela UE.
 2. Wniosek o wydanie/ wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu  obywatela Unii Europejskiej składa się u wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
 3. Wniosek  o wydanie/ wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE składa się osobiście. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.
 4. Obywatel UE nabywa prawo stałego pobytu po upływie 5 letniego nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, w przypadku gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku.
  Pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przerywa opuszczenie tego terytorium na okres dłuższy niż 6 miesięcy z powodu:
  1. odbycia obowiązkowej służby wojskowej,
  2. ważnej sytuacji osobistej, w szczególności ciąży, porodu, choroby, studiów szkolenia zawodowego, oddelegowania, która wymaga pobytu poza tym terytorium, pod warunkiem  że okres ten jest nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.
 5. Obywatel UE nabywa prawo stałego pobytu przed upływem 5 letniego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli jest:
  1. pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek, która w chwili zakończenia  wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek osiągnęła wiek emerytalny określony przez polskie przepisy dotyczące ubezpieczenia emerytalnego lub która zakończyła wykonywanie pracy w celu przejścia na wcześniejszą emeryturę, jeżeli przedtem przez okres 12 miesięcy wykonywała pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP i przebywała na tym terytorium nieprzerwanie przez okres  dłuższy niż 3 lata;
  2. pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek, która zaprzestała wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu  i na własny rachunek na tym terytorium z powodu trwałej niezdolności do pracy, jeżeli przebywała na tym terytorium nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata;
  3. pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek, która po upływie 3 lat nieprzerwanego pobytu i wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na tym terytorium wykonuje pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek w innym państwie członkowskim, przebywając nadal na terytorium RP, dokąd powraca co najmniej raz w tygodniu.
 6. Przy odbiorze dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatel UE okazuje  dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku, gdy odbioru dokonuje pełnomocnik wnioskodawcy- także pełnomocnictwo do odbioru dokumentu.
 7. Cudzoziemcowi odmawia się wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE, w przypadku gdy: nie spełnia warunków do wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE, pobyt obywatela UE stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.