Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267 t.j.),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 154, poz. 1105 z późn. zm.).

Miejsce załatwiania spraw:
Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bydgoszczy.
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
email: 

Przyjmowanie wniosków; pokój 32, budynek B, III piętro
godz. pn, czw., pt, 08.00-15.00; wt. 08.00-16.00 (16.00-17.45 pokój 33, III piętro, budynek B) śr. 08.00-12.00

Dokumenty:

Dokumenty wymagane do wydania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej:

 1. formularz wniosku wypełnionego czytelnie w języku polskim,
 2. ważny dokument podróży,
 3. aktualne zaświadczenie potwierdzające wykonanie obowiązku meldunkowego,
 4. cztery aktualne fotografie spełniające następujące wymagania:
  1. nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  2. wymiary 35 mm x 45 mm;
  3. wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  4. przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
  5. przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

Uwaga: Wnioskodawca noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Dodatkowe dokumenty wymagane do wydania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej:

 1. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, bądź dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi UE, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto:
 2. małżonek - dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,
 3. zstępni - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
 4. wstępni - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
 5. pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, lub dowód potwierdzający ich posiadanie.

Istotne informacje:

 1. Wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej następuje na wniosek cudzoziemca nie będącego obywatelem Unii Europejskiej.
 2. Wniosek  o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
 3. Wniosek  o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej składa się osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.
 4. Kartę pobytu członka rodziny obywatela UE wydaje się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, albo w tym terminie odmawia się wydania karty. Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE wydaje się niezwłocznie zaświadczenie o złożeniu wniosku.
 5. Karta  członka rodziny obywatela UE jest ważna przez 5 lat, a w przypadku gdy zamierzony okres pobytu obywatela UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego członek rodziny dołącza lub z którym przebywa, jest krótszy niż 5 lat – dokument ten jest ważny przez zamierzony okres pobytu obywatela UE.
 6. Cudzoziemcowi odmawia się wydania karty pobytu członka rodziny obywatela UE, w przypadku gdy: nie spełnia warunków do wydania karty, pobyt członka rodziny obywatela UE stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub gdy związek małżeński z obywatelem UE został zawarty dla pozoru.