Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r., Nr 154, poz. 1105 z późn. zm.)

Miejsce załatwiania spraw:
Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bydgoszczy.
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
email: 

Przyjmowanie wniosków; pokój 32, budynek B, III piętro
godz. pn, czw., pt, 08.00-15.00; wt. 08.00-16.00 (16.00-17.45 pokój 33, III piętro, budynek B) śr. 08.00-12.00

Dokumenty:

Dokumenty wymagane do dokonania rejestracji pobytu obywatela Unii Europejskiej

 1. formularz wniosku wypełnionego czytelnie w języku polskim,
 2. ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

Dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku – w zależności od powodu, dla którego ma był dokonana rejestracja obywatela Unii Europejskiej:

gdy jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy):

 1. pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi UE wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy lub
 2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają takiego wpisu do rejestru, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

gdy jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. ) i posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy):

 1. dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 2. dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, mogą być w szczególności;
  1. karta kredytowa,
  2. zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub innej instytucji finansowej, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub tej instytucji, wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie pobytu.

gdy studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej i jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy):

 1. zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia lub skierowanie na szkolenie zawodowe,
 2. dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 3. pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej lub dowód potwierdzający ich posiadanie, moga być w szczególności;
  1. karta kredytowa,
  2. zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub innej instytucji finansowej, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub tej instytucji, wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie pobytu.

gdy jest małżonkiem obywatela polskiego (art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy):

 1. dokument potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim,
 2. kopia dokumentu tożsamości małżonka.

Przy odbiorze zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE okazuje się ważny dokument podróży, a w przypadku, gdy odbioru dokonuje pełnomocnik wnioskodawcy – także pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia. Obywatel UE może okazać inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

Ponadto warto wiedzieć:

Obywatel UE, który przestał być pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek, zachowuje prawo pobytu przysługujące pracownikowi lub osobie pracującej na własny rachunek w następujących przypadkach:

 1. nieświadczenia pracy lub niewykonywania innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek wskutek okresowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku albo
 2. niezamierzonego bezrobocia wynikającego z rejestru bezrobotnych prowadzonego przez powiatowy urząd pracy;
 3. podjęcia kształcenia lub szkolenia zawodowego.

Jeżeli okres wykonywania pracy lub wykonywania innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzedzający bezrobocie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy (niezamierzonego bezrobocia wynikającego z rejestru bezrobotnych prowadzonego przez powiatowy urząd pracy), był krótszy niż rok, prawo pobytu przysługujące pracownikowi lub osobie pracującej na własny rachunek obywatel UE zachowuje przez okres 6 miesięcy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy.