Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedłużanie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie stanowią źródła prawa. Mają jedynie charakter ogólny i instrukcyjny. 

 

Przedłużenie pobytu bezwizowego - Karta informacyjna

 

Cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego lub wobec którego stosuje się częściowe lub całkowite zniesienie obowiązku wizowego, można przedłużyć w uzasadnionych przypadkach okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o kolejne 90 dni, jeżeli możliwość taka jest przewidziana w umowie o zniesieniu obowiązku wizowego (Brazylia, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryka, Nikaragua, Singapur, Urugwaj) 

 

Podstawa prawna: art. 300 ustawy  z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wraz z aktami wykonawczymi.

Sposób składania wniosku: Cudzoziemiec składa wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na tym terytorium w ramach ruchu bezwizowego, i uzasadnia ten wniosek.

Miejsce składania wniosku: Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przyjmowanie wniosków - Budynek B, III piętro, pokój 33 ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.

Opłaty: Bezpłatnie

Czas załatwienia sprawy – niezwłocznie, do jednego miesiąca

Uwaga: Przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następuje przez umieszczenie w dokumencie podróży cudzoziemca odcisku stempla potwierdzającego przedłużenie okresu tego pobytu o 90 dni. Odmowa przedłużenia następuje w drodze decyzji.

Niezbędne dokumenty:

1.Sporządzony w języku polskim wniosek zawierający dane pozwalające zidentyfikować cudzoziemca (imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo), adres zamieszkania oraz uzasadnienie. 

Uwaga: Brak, we wniosku któregokolwiek z ww. elementów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

1.Dokumenty potwierdzające legalny pobyt na terytorium Polski – kserokopia dokumentu podróży (oryginał do wglądu).

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.