Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom

Formularz wniosku o wydanie, wymianę Polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca - przejdź

Formularz wniosku o wydanie, wymianę Polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca - przejdź

Formularz wniosku o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca - przejdź

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.

Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom - karta informacyjna

Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom:

  1. Polski dokument podróży (PDP)
  2. Polski dokument tożsamości cudzoziemca (PDTC)
  3. Tymczasowy polski dokument podróży (TPDP)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wraz z aktami wykonawczymi.

 

Sposób składania wniosku:

Wniosek składa cudzoziemiec do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca  w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jej wymiany.

 

Miejsce składania wniosku:

Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE        

 w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

przyjmowanie wniosków - Budynek B, III piętro, pokój 33

ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz;

tel. 52 349-75-80,  52 349-72-50, 52 349-73-49, 52 349-73-42, fax. 34 97 240,

 

Opłaty:

nr rachunku bankowego:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

w Bydgoszczy

Biuro Finansowo-Inwestycyjne

56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

     - za wydanie/wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca - 350 zł;

     - za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 50 zł;

     - za wydanie/wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca – 100 zł;

     - za wydanie/wymianę dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany" - 100 zł.

Ulga w opłacie skarbowej 50 % za wydanie lub wymianę ww. dokumentów cudzoziemcom:

1.którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,

2.których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium RP,

3.małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat.

Dokumentami wymaganymi do uzyskania ulgi w opłacie za wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca są:

1.zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

2.zaświadczenie potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej;

3.odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca, a w przypadku niemożności jego uzyskania – dokument podróży lub inny dokument tożsamości potwierdzający wiek małoletniego cudzoziemca.

 

Warunki, które należy spełnić:

Polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi, który utracił swój dokument podróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a nie jest możliwe otrzymanie przez cudzoziemca nowego dokumentu podróży, gdy cudzoziemcowi udzielono zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych

Wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca nie zwalnia z obowiązku podjęcia działań zmierzających do uzyskania dokumentu podróży kraju pochodzenia.

 

Polski dokument tożsamości cudzoziemca może być wydany:

1.małoletniemu cudzoziemcowi urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywającemu na tym terytorium bez opieki rodziców, jeżeli nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemawia za tym dobro dziecka;

2.cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie posiada żadnego obywatelstwa, jeżeli przemawia za tym interes Rzeczypospolitej Polskiej;

3.osobie posiadającej zaświadczenie o tym, ze jest ofiarą handlu ludźmi. 

W przypadku braku możliwości zameldowania się w aktualnym miejscu zamieszkania na okres ponad 2 miesięcy dokument zostanie wydrukowany bez adresu. Polski dokument tożsamości cudzoziemca potwierdza jedynie tożsamość cudzoziemca, nie potwierdza natomiast jego obywatelstwa oraz nie uprawnia do przekraczania granicy i nie zwalnia od obowiązku zalegalizowania pobytu na terytorium naszego kraju.

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca może być wydany cudzoziemcowi, który nie posiada dokumentu podróży i nie jest możliwe otrzymanie przez niego nowego dokumentu podróży, gdy cudzoziemiec zamierza opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został zobowiązany do opuszczenia tego terytorium. Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca uprawnia tylko i wyłącznie do wyjazdu z terytorium Polski. W przypadku konieczności powrotu cudzoziemiec powinien ubiegać się o dokument podróży kraju pochodzenia lub ewentualnie o tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca u konsula Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z miejscem pobytu.

 

Ważność wydawanych dokumentów:

- polski dokument podróży dla cudzoziemca – 1 rok; 

- tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca – do 7 dni; 

- polski dokument tożsamości cudzoziemca – 1 rok.

 

Wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca następuje w przypadku:

1.zmiany danych umieszczonych w dotychczasowym dokumencie;

2.zmiany wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w dokumencie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dokumentu;

3.utraty dokumentu;

4.uszkodzenia dokumentu.

Niezbędne dokumenty:

W celu wydania polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (PDP) , tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (TPDP) polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca (PDTC) należy złożyć:

1.1 egzemplarz wypełnionego wniosku,

2.2 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające osobę patrzącą na wprost trwale złączone z wnioskiem przez naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym (fotografia powinna przedstawiać osobę patrzącą na wprost, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wadą narządu wzroku, nosząca okulary   z ciemnymi szkłami może dołączyć fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy, ale nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby);

3.dokument potwierdzający tożsamość (cudzoziemiec zwolniony jest z obowiązku przedłożenia ważnego dokumentu podróży lub dokumentu potwierdzającego tożsamość, gdy posiada zaświadczenie, że jest ofiarą handlu ludźmi i z uwagi na szczególne okoliczności nieposiadania takiego dokumentu i braku możliwości jego uzyskania);

4.dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku (np. dokumenty potwierdzające brak możliwości uzyskania dokumentu podróży kraju pochodzenia, dokumenty potwierdzające posiadanie statusu bezpaństwowca, decyzja w sprawie udzielenia ochrony uzupełniającej na terytorium Polski lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych);

5.potwierdzanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy;

6.potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

W przypadku wnioskowania o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca z wpisem małoletnich dzieci lub osób podlegających takiemu wpisowi, dodatkowo należy złożyć:

1.wniosek wypełniony jedynie w części A i C (dla każdej z osób podlegającej wpisowi);

2.aktualna fotografia osoby, której dane mają być zamieszczone w dokumencie (wymogi co do zdjęcia jak wyżej);

3.dokument potwierdzający tożsamość dziecka;

4.dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z osobą wnioskującą.