Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie i wymiana karty pobytu

Formularz wniosku o wydanie, wymianę karty pobytu - przejdź

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu - przejdź

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.

Wymiana  i wydanie karty pobytu - karta informacyjna

Kartę pobytu wymienia się w przypadku:

1. Zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu;

2. Zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty;

3. Jej utraty;

4. Jej uszkodzenia;

5. Przejęcia przez RP odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z adnotacją, o której mowa w art. 244 ust. 1 pkt 18;

6. Przejęcia przez inne państwo członkowskie UE odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

W przypadku cudzoziemców, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE, pierwszą kartę pobytu wydaje się z urzędu.

Wyjątek dotyczy cudzoziemców, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną - podstawa prawna decyzji art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach – w takim przypadku cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy jest zobowiązany złożyć osobiście wniosek o wydanie karty pobytu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wraz z aktami wykonawczymi.

Sposób składania wniosku:

Wniosek o wymianę karty pobytu cudzoziemiec składa osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jej wymiany.

Przy składaniu wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie złożył odcisków linii papilarnych odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie wymiany karty pobytu.

Miejsce składania wniosku:

Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przyjmowanie wniosków - Budynek B, III piętro, pokój 33 

ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz;

 

Niezbędne dokumenty:

1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku.

2. Dwie aktualne fotografie spełniające następujące wymagania:

a. nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
b. wymiary 35 mm x 45 mm;
c. wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
d. przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
e. przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;
f. Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

4. Aktualne poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące lub pobyt stały.

5. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku.

Opłaty:

nr rachunku bankowego:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Bydgoszczy Biuro Finansowo-Inwestycyjne

56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

Wydanie lub wymiana karty pobytu (w tym karty pobytu wydawanej z urzędu bezpośrednio po udzieleniu zezwolenia na

pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej) – 100 złotych

 

Opłaty za wymianę dokumentu w przypadku zawinionej przez cudzoziemca jego utraty lub zawinionego jego zniszczenia:

 

w przypadku karty pobytu – 200 złotych;

 

opłaty za wymianę dokumentu w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca jego utraty lub kolejnego zawinionego jego

zniszczenia:

 

w przypadku karty pobytu – 300 złotych

 

ulga w opłacie skarbowej 50 % za wydanie lub wymianę karty pobytu cudzoziemcom:

1. którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,

2. których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium RP,

3. małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat.

Dokumentami wymaganymi do uzyskania ulgi w opłacie za wydanie lub wymianę karty pobytu są:

1.zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

2.zaświadczenie potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej;

3.odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca, a w przypadku niemożności jego uzyskania – dokument podróży lub inny dokument tożsamości potwierdzający wiek małoletniego cudzoziemca.

Uwaga!

W przypadku utraty lub uszkodzenia karty pobytu cudzoziemiec w terminie 3 dni od dnia jego utraty lub uszkodzenia zawiadamia o tym fakcie organ, który ją wydał.

Cudzoziemcowi, który zawiadomił o utracie lub uszkodzeniu dokumentu wydaje się nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania cudzoziemcowi kolejnego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.