Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Formularz wniosku o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE - przejdź

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie stanowią źródła prawa. Mają jedynie charakter ogólny i instrukcyjny.  

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - Karta informacyjna

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku i spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;

2) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego

Podstawa prawna: art. 211 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wraz z aktami wykonawczymi.

Sposób składania wniosku:

Wniosek składa cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych

Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która w dniu złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność. 

Rodzic małoletniego cudzoziemca, który w dniu złożenia wniosku skończył 6 rok życia ma obowiązek umożliwić przy składaniu wniosku złożenie przez małoletniego odcisków linii papilarnych.

Jeśli wniosek dotyczący małoletniego, który w dniu złożenia wniosku skończył 6 rok życia nie zostanie złożony przy jego obecności lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody rodzic zostanie wezwany do zapewnienia obecności małoletniego w terminie nie krótszym niż 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE stroną postępowania jest wyłącznie cudzoziemiec.

Miejsce składania wniosku:

Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE 

w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

przyjmowanie wniosków – Budynek B, III piętro, pokój 33

ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

Opłaty: 

opłata skarbowa 640 zł – nr rachunku bankowego:  

Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

 

opłata za wydanie karty pobytu 100 zł - nr rachunku bankowego:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Biuro Finansowo-Inwestycyjne 

56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

Czas załatwienia sprawy: Wojewoda Kujawsko-Pomorski wyda decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia w terminie: 6 miesięcy (art. 210 w zw. z art. 223 ustawy o cudzoziemcach). Powyższy termin biegnie od dnia, w którym Wnioskodawca przedłoży wszystkie niezbędne dokumenty o których mowa w art. 203 ust. 2 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach, tj. potwierdzające dane zawarte we wniosku i okoliczności uzasadniające ubieganie się o udzielenie zezwolenia, lub upłynie bezskutecznie wyznaczony termin w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów.

Niezbędne dokumenty:

1.Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

2.4 aktualne fotografie – nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii. Fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

3.Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec (małoletni) nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość;

4.tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec będzie przebywał (za tytuł prawny nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest zstępny, wstępny, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca.)

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga: Dołączenie wszystkich wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

1.dokumenty potwierdzające co najmniej 5 – letni legalny pobyt w Polsce (mobilni posiadacze tzw. Niebieskiej Karty UE – 5-letni nieprzerwany pobyt na terytorium państw członkowskich UE na podstawie tego zezwolenia udzielonego im przez inne państwo UE, w tym 2 lata nieprzerwanego pobytu w Polsce przed złożeniem wniosku na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji);

2.dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium Polski był nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie;

3.PIT 38 lub PIT 40 cudzoziemca za ostatni rok lub stosowne zaświadczenie z ZUS w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu w wysokości nie niższej niż dla osoby samotnie gospodarującej –  634  zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie -  514  zł netto miesięcznie);

4.dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5.dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego

a)urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, o której mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, na poziomie biegłości językowej co najmniej B1; 

b)świadectwo ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub uczelni w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym z wykładowym językiem polskim;

c)świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą, odpowiadającej szkole lub uczelni w rozumieniu, odpowiednio, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wymogu znajomości języka polskiego nie stosuje się do małoletniego cudzoziemca, który do dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nie ukończył 16. roku życia

Nieprzerwany pobyt: Pobyt cudzoziemca stanowiący podstawę do udzielenia mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE uznaje się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim:

1)nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w przypadku pobytu na terytorium RP;

2)nie była dłuższa niż 12 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 18 miesięcy w przypadku pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Powyższych uregulowań w zakresie maksymalnych dopuszczalnych okresów przerw w pobycie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie stosuje się, jeżeli przerwa była spowodowana:

1)wykonywaniem przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem przez niego pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

2)towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 1, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko, lub

3)szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwała nie dłużej niż 6 miesięcy, lub

4)wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

DOCZezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (71,00KB)