Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.42.2020.EP

.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

    z dnia 3 lutego 2021 r.

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

 

zawiadamia się,

że dnia 3 lutego 2021 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, decyzję Nr 3/2021, znak: WIR.II.746.1.42.2020.EP, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej na przebudowie istniejącego budynku nr 10 o funkcji szkoleniowej na terenie kompleksu wojskowego, przebudowie podziemnych zbiorników przeciwpożarowych oraz przebudowie i budowie kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z budową kabli teletechnicznych, przebudowie
i budowie przyłącza wodociągowego na działkach nr ewid. 23/2 i 171, obręb 0055 Miasto Toruń, dla zadania nr 11841 pn. „Dostosowanie budynku nr 10 do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu”.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349-74-96,  52 349-74-00 lub drogą elektroniczną - adres: epelelska@bydgoszcz.uw.gov.pl, zgodniez nowymi zasadami obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, zamieszczonymi na stronie internetowej tut. Urzędu.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia dokonania ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające
to żądanie.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Miasta Torunia.

 

 

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.42.2020.EP

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego
           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa