Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na pobyt stały

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie stanowią źródła prawa. Mają jedynie charakter ogólny i instrukcyjny,

 

Zezwolenie na pobyt stały - Karta informacyjna

 Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi, który:

1) jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską:

a) urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub

b) urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi lub
w okresie pobytu tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej, lub

2) jest dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską, lub

3) jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, lub

4) pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim i pozostawał w tym związku małżeńskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim
z tym obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych, lub 

5) jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 Kodeksu karnego i:

a) przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi,

b) współpracował z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego,

c) ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, lub

6) bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych, lub

7) bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3 ustawy o cudzoziemcach, lub

8) udzielono mu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu, lub

9) posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

 

Podstawa prawna: art. 195 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach   wraz z aktami wykonawczymi.

Sposób składania wniosku:

Wniosek składa cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych

Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która w dniu złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.

Rodzic małoletniego cudzoziemca, który w dniu złożenia wniosku skończył 6 rok życia ma obowiązek umożliwić przy składaniu wniosku złożenie przez małoletniego odcisków linii papilarnych.

Jeśli wniosek dotyczący małoletniego, który w dniu złożenia wniosku skończył 6 rok życia nie zostanie złożony przy jego obecności lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody rodzic zostanie wezwany do zapewnienia obecności małoletniego w terminie nie krótszym niż 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały stroną postępowania jest wyłącznie cudzoziemiec.

Miejsce składania wniosku: wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.        

Opłaty:

-opłata skarbowa 640 zł (nie dotyczy wniosku ze względu posiadania ważnej Karty Polaka) na rachunek:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

 

- opłata za wydanie karty pobytu 100 zł płatne na rachunek:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,

Biuro Finansowo-Inwestycyjne

numer 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000

 

Czas załatwienia sprawy: Wojewoda Kujawsko-Pomorski wyda decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia w terminie: 6 miesięcy (art. 210 ustawy o cudzoziemcach). Powyższy termin biegnie od dnia, w którym Wnioskodawca przedłoży wszystkie niezbędne dokumenty o których mowa w art. 203 ust. 2 pkt 2 ustawy
o cudzoziemcach, tj. potwierdzające dane zawarte we wniosku i okoliczności uzasadniające ubieganie się o udzielenie zezwolenia, lub upłynie bezskutecznie wyznaczony termin w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów.

Niezbędne dokumenty:

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały;
 2. 4 aktualne fotografie – nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii. Fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec (małoletni) nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga: Dołączenie wszystkich wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 1. W przypadku małoletniego dziecka:
  1. akt urodzenia dziecka
  2. dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, pod którego władzą rodzicielską znajduje się małoletni cudzoziemiec, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt stały , rezydenta długoterminowego UE lub obywatelstwa polskiego.
  3. dokumenty potwierdzające sprawowanie władzy rodzicielskiej.
 2. W przypadku osoby polskiego pochodzenia:
  1. dokumenty potwierdzające posiadanie przez co najmniej jednego z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków cudzoziemca narodowości polskiej;
  2. dokumenty wskazujące na związek z polskością;
  3. dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe.
 3. W przypadku małżonka obywatela polskiego:
  1. aktualny odpis aktu małżeństwa;
  2. kopia dowodu osobistego małżonka (oryginał do wglądu);
  3. dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium Polski był nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie.
 4. W przypadku ofiary handlu ludźmi:
  1. dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi;
  2. dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec współpracował z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo handlu ludźmi;
  3. potwierdzenie obaw cudzoziemca przed powrotem cudzoziemca do kraju pochodzenia.
 5. W przypadku cudzoziemców posiadających statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych:
  1. dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
  2. dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium Polski był nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie.
 6. W przypadku cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany:
  1. dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca zgody na pobyt tolerowany;
  2. dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium Polski był nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie.
 7. W przypadku posiadania azylu - kopia decyzji o udzieleniu azylu (oryginał do wglądu);
 8. W przypadku posiadania ważnej Karty Polaka:
  1.  kserokopia ważnej Karty Polaka (oryginał do wglądu);
  2. dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe.

Do ustalenia polskiego pochodzenia osoby, stosuje się przepisy art. 5 ust. 1 oraz odpowiednio przepisy art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

 W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu małżonkiem obywatela polskiego organ, który prowadzi to postępowanie, ustala, czy związek małżeński został zawarty lub istnieje w celu obejścia przepisów określających zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego.

Nieprzerwany pobyt: Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, gdy żadna
z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy, chyba że przerwa była spowodowana:

1)   wykonywaniem przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem przez niego pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

2)     towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 1, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko, lub

3)     szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwała nie dłużej niż 6 miesięcy, lub

4)     wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa
w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.