Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebieg specjalizacji

Przebieg specjalizacji

Przedłużenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego

 Okres trwania szkolenia specjalizacyjnego ulega przedłużeniu o czas nieobecności lekarz w pracy:

  1. w przypadkach przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645, ze zm.);

  2. z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 miesiące w okresie trwania szkolenia specjalizacyjnego;

  3. w przypadkach określonych w art. 92, 176–179, 1823, 185, 187 i 188 Kodeksu pracy,

  4. z powodu urlopu bezpłatnego, nie dłuższego niż 2 lata, udzielonego przez pracodawcę w celu odbycia stażu zagranicznego zgodnego z programem odbywanego szkolenia specjalizacyjnego, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji;

  5. z powodu przerwy nie dłuższej niż 14 dni wynikającej z procedur stosowanych przy zmianie trybu lub miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego;

  6. z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji odbywanej w trybie, o którym mowa w art. 16h ust. 2 pkt 5.

 Okres trwania szkolenia specjalizacyjnego zostaje dodatkowo przedłużony o okres udzielonego lekarzowi przez pracodawcę urlopu wychowawczego.

 W przypadku przedłużenia okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury lekarz niezwłocznie zawiadamia wojewodę o przedłużeniu czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego (pliki do pobrania).

 W uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim może wyrazić wojewoda (pliki do pobrania).

 Pliki do pobrania:

 1. Informacja o przedłużeniu czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego- rezydentura.

 2. Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego- tryb pozarezydencki.

 

Skrócenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego

 Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji, może wystąpić do dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) o:

 • uznanie za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji stażu szkoleniowego, obejmującego szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie zabiegów lub procedur medycznych, a także staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych odbytych za granicą lub w kraju, w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne, i ewentualne skrócenie okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli okres od dnia ich ukończenia do dnia rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego nie jest dłuższy niż 5 lat,

 • uznanie do okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, stażu szkoleniowego, obejmującego szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie zabiegów lub procedur medycznych, a także staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych zrealizowanych za granicą w okresie aktualnie odbywanego szkolenia specjalizacyjnego.

Dyrektor CMKP na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu może uznać, w drodze decyzji, staże i kursy, za równoważne ze zrealizowaniem części programu specjalizacji i skrócić lekarzowi okres odbywania tego szkolenia, jednak nie więcej niż o 1/2 okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego lub modułów.

Wzór wniosku o skrócenia specjalizacji dostępny jest na stronie www.cmkp.edu.pl (komunikaty dla lekarzy).

 

Zmiana kierownika specjalizacji

W przypadku lekarza zakwalifikowanego po 1 maja 2017 r. zmiana kierownika specjalizacji powinna zostać dokonana przez jednostkę szkolącą w Elektronicznej Karcie Specjalizacji.

W przypadku lekarza zakwalifikowanego przed 1 maja 2017 r. należy złożyć do wojewody informację o zmianie kierownika specjalizacji (pliki do pobrania) i zgłosić się z papierową kartą szkolenia celem naniesienia zmian w dokumentacji.

Dotychczasowy kierownik specjalizacji powinien zaliczyć realizację programu szkolenia w okresie, w którym pełnił funkcję kierownika.

Pliki do pobrania:

 1. Informacja o zmianie kierownika specjalizacji.

 
Zmiana miejsca odbywania szkolenia

W szczególnie uzasadnionym przypadku wojewoda może, na wniosek lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne (pliki do pobrania), przenieść go do innej jednostki akredytowanej posiadającej wolne miejsca szkoleniowe.

Lekarz, który odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury, może zmienić miejsc odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakwalifikowania się do odbywania szkolenia.

Lekarz zmieniający miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego jest zobowiązany do uzyskania potwierdzenia zaliczenia zrealizowanych elementów szkolenia specjalizacyjnego przez dotychczasowego kierownika specjalizacji do dnia przeniesienia w SMK jego szkolenia specjalizacyjnego do innej jednostki akredytowanej.

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o zmianę miejsca specjalizacji w ramach województwa.

 2. Wniosek o zmianę miejsca specjalizacji z innego województwa lub z MON i MSW.

 


Przerwanie odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Lekarz nie może realizować lub kontynuować szkolenia specjalizacyjnego w przypadku:

 1. zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza albo zakazu wykonywania zawodu lekarza dentysty;

 2. ograniczenia lekarza w wykonywaniu określonych czynności medycznych, objętych programem specjalizacji;

 3. niepodjęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego w okresie 3 miesięcy od dnia wskazanego jako dzień rozpoczęcia tego szkolenia na skierowaniu wystawionym przez wojewodę do odbycia szkolenia, z przyczyn leżących po stronie lekarza;

 4. zaprzestania przez lekarza odbywania szkolenia specjalizacyjnego

 5. przerwania lekarzowi szkolenia specjalizacyjnego na wniosek kierownika specjalizacji po uzyskaniu opinii właściwego konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny oraz okręgowej izby lekarskiej;

 6. upływu okresu, w którym lekarz był obowiązany ukończyć szkolenie specjalizacyjne.

Lekarz, który posiada orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji (wydane przez lekarza medycyny pracy), niezwłocznie powiadamia o tym fakcie kierownika jednostki akredytowanej, w której odbywa szkolenie, oraz rozwiązuje ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę zawartą w celu odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury. O rozwiązaniu umowy o pracę (zaprzestaniu odbywania szkolenia) lekarz powiadamia wojewodę (pliki do pobrania).

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o skreślenie z rejestru lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.