Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia

1. Wyniki postępowań kwalifikacyjnych
2. Wykazy wolnych miejsc szkoleniowych oraz liczby przyznanych miejsc na postępowanie kwalifikacyjne
3. Rozpoczęcie specjalizacji
4. Przebieg specjalizacji
5. Zakończenie specjalizacji. PESoz.
6. Akty prawne
7. Kontakt

Kształcenie podyplomowe w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Wyniki postępowań kwalifikacyjnych
O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia, za pomocą SMK, osobę ubiegającą się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego.

Wykazy wolnych miejsc szkoleniowych oraz liczby przyznanych miejsc na postępowanie kwalifikacyjne
Jednostki szkolące przekazują do wojewody informacje o wolnych miejscach szkoleniowych na szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia na co najmniej 2 miesiące przed terminem postępowania kwalifikacyjnego.
Na podstawie informacji z jednostki szkolącej wojewoda ustala i zamieszcza w SMK, co najmniej na miesiąc przed terminem postępowania kwalifikacyjnego, informację o liczbie wolnych miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach szkolących na dane postępowanie kwalifikacyjne.

Rozpoczęcie specjalizacji
Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku określonym w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w ww. przepisach oraz wykonywała co najmniej przez 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia i uzyskała zgodę dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego.


Dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w których możliwe jest odbywanie szkolenia specjalizacyjnego: epidemiologia, fizyka medyczna, inżynieria medyczna, neurologopedia, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, psychologia kliniczna, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, mikrobiologia, toksykologia, przemysł farmaceutyczny, radiofarmacja, surdologopedia, psychoseksuologia, embriologia kliniczna, psychoterapia dzieci i młodzieży.

Aby rozpocząć szkolenie specjalizacyjne należy złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji i zostać zakwalifikowanym do odbywania szkolenia w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji wraz załącznikami należy składać za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego wnioskodawca zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Złożenie wniosku możliwe jest po założeniu konta w SMK oraz potwierdzeniu tożsamości osoby, która konto założyła i weryfikacji uprawnień tej osoby. W tym celu należy złożyć w SMK Wniosek o modyfikację uprawnień, z określeniem:

 • Grupa biznesowa - Inny pracownik medyczny,
 • Grupa funkcjonalna – Użytkownik
 •  Jednostka akceptująca - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Następnie wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć osobiście do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (VI piętro p. 63) wraz z dowodem osobistym i dyplomem ukończenia studiów. Po nadaniu uprawnień w SMK użytkownik będzie miał możliwość złożenia Wniosku o specjalizację.


Wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego składa się w terminie:

 • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca,
 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia.

Do wniosku składanego w SMK należy dołączyć elektroniczne kopie:

 • dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego,
 • dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
 • zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego – w przypadku osoby, która uzyskała tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w obowiązujących przepisach.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną złożonych dokumentów oraz, w przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych - postępowanie konkursowe.


W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 • okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia - 1 punkt za każdy rok wykonywania tych czynności, maksymalnie 10 punktów;
 • posiadanie:     stopnia naukowego - 2 punkty;
 • tytułu naukowego - 5 punktów;
 • autorstwo albo współautorstwo jednej publikacji - 0,5 punktu, maksymalnie 5 punktów.

W  przypadku, gdy co najmniej dwie osoby ubiegające się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego uzyskały tę samą liczbę punktów, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W  przypadku, gdy co najmniej dwie osoby ubiegające się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego uzyskały ten sam wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni. W powyższych przypadkach, wojewoda niezwłocznie wzywa, za pomocą SMK, kandydatów do dostarczenia dokumentu poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, albo jego elektronicznej kopii.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się osoby, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych ogłoszonych w SMK na dane postępowanie kwalifikacyjne, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia, za pomocą SMK, osobę ubiegającą się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego.

Osoba, która nie została zakwalifikowana do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, może złożyć do wojewody wniosek o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyniku postępowania kwalifikacyjnego w SMK.  O wyniku weryfikacji wojewoda zawiadamia niezwłocznie osobę, za pomocą SMK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Przebieg specjalizacji
Osobie zakwalifikowanej do odbywania szkolenia specjalizacyjnego wojewoda wskazuje, za pomocą SMK, jednostkę szkolącą posiadającą wolne miejsce szkoleniowe oraz tworzy elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego, zwaną „EKS”, określając planowaną datę rozpoczęcia szkolenia.


Szkolenie specjalizacyjne należy rozpocząć w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od daty określonej w EKS jako planowana data rozpoczęcia szkolenia.
Kierownik specjalizacji potwierdza w EKS faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.
EKS z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego.

Przedłużenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego
Osoby posiadające papierowe karty szkolenia:

 • czas trwania specjalizacji określony programem specjalizacji może być przedłużony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej specjalizację (po uzyskaniu opinii kierownika specjalizacji) przez kierownika jednostki szkolącej, o okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
 • kierownik jednostki szkolącej informuje wojewodę o przedłużeniu czasu trwania szkolenia.

Osoby posiadające elektroniczne karty specjalizacji:

 • w obowiązujących przepisach brak jest informacji dotyczących przedłużenia czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego.


Skrócenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego
Osoby posiadające papierowe karty szkolenia:

 • czas trwania specjalizacji określony programem specjalizacji może być skrócony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej specjalizację (po uzyskaniu opinii kierownika specjalizacji) przez kierownika jednostki szkolącej, o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu specjalizacji.
 • kierownik jednostki szkolącej informuje wojewodę o skróceniu czasu trwania szkolenia.

Osoby posiadające elektroniczne karty specjalizacji:

 • obniżenie wymiaru godzin szkolenia specjalizacyjnego możliwe jest po wystąpieniu do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie za równoważne ze zrealizowaniem części programu szkolenia specjalizacyjnego kursów lub staży odbytych w kraju lub za granicą w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne, jeżeli okres od dnia ukończenia kursu lub stażu do dnia złożenia wniosku nie jest dłuższy niż 5 lat.


Zmiana miejsca odbywania specjalizacji
Jeżeli jednostka szkoląca zostanie zlikwidowana, poddana restrukturyzacji uniemożliwiającej prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego albo skreślona z listy jednostek posiadających akredytację, wojewoda w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji i kierownikiem jednostki szkolącej, w której szkolenie specjalizacyjne ma być kontynuowane, wskazuje, za pomocą SMK, tę jednostkę i termin, w którym ma być kontynuowane szkolenie specjalizacyjne, osobie odbywającej szkolenie specjalizacyjne.

Jeżeli jednostka szkoląca, w której szkolenie specjalizacyjne ma być kontynuowane, ma siedzibę na obszarze innego województwa, wojewoda właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki, na wniosek wojewody właściwego ze względu na siedzibę jednostki szkolącej, w której szkolenie specjalizacyjne było odbywane, w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji i kierownikiem jednostki szkolącej, w której szkolenie specjalizacyjne ma być kontynuowane, wskazuje, za pomocą SMK, tę jednostkę i termin, w którym ma być kontynuowane szkolenie specjalizacyjne, osobie odbywającej szkolenie specjalizacyjne.

W szczególnie uzasadnionym przypadku wojewoda może, na wniosek osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne, wskazać jej inną jednostkę szkolącą posiadającą wolne miejsca szkoleniowe.

Przerwanie odbywania szkolenia specjalizacyjnego
Wojewoda, w drodze decyzji, skreśla z rejestru osobę odbywającą szkolenie specjalizacyjne w przypadku:

 • nierozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w terminie 3 miesięcy od daty określonej w EKS jako planowana data rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego;
 • zaprzestania odbywania szkolenia specjalizacyjnego;
 • nierealizowania programu szkolenia specjalizacyjnego;
 • wniosku osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne.


Zakończenie specjalizacji. PESoz.
Zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia  (PESoz) może zostać złożone tylko i wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia.

Osoba, która uzyskała potwierdzenie ukończenia szkolenia specjalizacyjnego składa, za pomocą SMK, do dyrektora CEM wniosek o przystąpienie do PESoz w terminie:

 • do 15 lipca- dla jesiennej sesji egzaminacyjnej (2 listopada – 15 grudnia),
 • do 15 stycznia- dla wiosennej sesji egzaminacyjnej (2 maja – 15 czerwca).


Osoby posiadające papierowe karty szkolenia:
Osoba, która przed dniem wejścia w życie ustawy rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie ochrony zdrowia i nie uzyskała potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego przez wojewodę albo ukończyła specjalizację i nie została dopuszczona do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego składa do właściwego wojewody wniosek o potwierdzenie ukończenia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Wniosek jest tworzony i pobierany za pomocą SMK.


Złożenie wniosku możliwe jest po założeniu konta w SMK oraz potwierdzeniu tożsamości osoby, która konto założyła i weryfikacji uprawnień tej osoby. W tym celu należy złożyć w SMK Wniosek o modyfikację uprawnień, z określeniem:

 • Grupa biznesowa - Inny pracownik medyczny,
 • Grupa funkcjonalna – Użytkownik
 • Jednostka akceptująca - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Następnie wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć osobiście do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (VI piętro p. 63) wraz z dowodem osobistym i dyplomem ukończenia studiów. Po nadaniu uprawnień w SMK użytkownik będzie miał możliwość złożenia Wniosku o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego.

Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Oddziale Doskonalenia Kadr Medycznych Wydziału Zdrowia. Weryfikacja formalna w urzędzie wojewódzkim, merytoryczna weryfikacja konsultanta krajowego oraz obrót dokumentów może trwać nawet do 6 tygodni.

Wojewoda po uzyskaniu opinii konsultanta krajowego potwierdza zakończenie szkolenia specjalizacyjnego. W przypadku niezrealizowania programu szkolenia specjalizacyjnego konsultant krajowy wskazuje brakujące elementy, a wojewoda kieruje osobę do zrealizowania brakującego elementu programu specjalizacji.

Po potwierdzeniu ukończenia szkolenia specjalizacyjnego możliwe jest złożenie wniosku o egzamin specjalizacyjny. Osoba zamierzająca przestąpić do PESoz wnosi opłatę za ten egzamin.

Osoba, która została dopuszczona do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia przed dniem wejścia w życie ustawy, ale do niego nie przystąpiła albo po przystąpieniu do niego nie uzyskała wyniku pozytywnego z całości albo z części tego egzaminu, może złożyć wniosek o przystąpienie do PESoz za pomocą SMK.


Osoby posiadające elektroniczne karty specjalizacji:
Kierownik specjalizacji dokonuje potwierdzenia w EKS ukończenia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem szkolenia specjalizacyjnego, w terminie 14 dni od dnia ukończenia szkolenia specjalizacyjnego.

Wojewoda w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia w EKS przez kierownika specjalizacji ukończenia szkolenia zwraca się, za pomocą SMK, do konsultanta krajowego o ocenę zgodności odbytego szkolenia specjalizacyjnego z programem.

Konsultant krajowy dokonuje oceny i przekazuje ją wojewodzie, za pomocą SMK, w terminie 14 dni. W przypadku stwierdzenia niezrealizowania programu konsultant krajowy wskazuje brakujący zakres tego programu.

Wojewoda niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oceny, w SMK potwierdza ukończenia szkolenia specjalizacyjnego albo odmawia potwierdzenia ukończenia szkolenia specjalizacyjnego. W przypadku odmowy potwierdzenia wojewoda wskazuje miejsce i termin realizacji brakującego zakresu programu szkolenia specjalizacyjnego.

Osoba, która uzyskała potwierdzenie ukończenia szkolenia specjalizacyjnego, składa, za pomocą SMK, wniosek o przystąpienie do PESoz.


Akty prawne
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 786)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz. 1217, ze zm.)


Kontakt
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

Kierownik Oddziału
Zdzisława Wiekierak
52 349 77 67


Barbara Stefanowicz
52 349 74 73