Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o naborze na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego  

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania  Kryzysowego

 

 

 

Wymiar etatu: 1 lub 1/2

 

Główne obowiązki:

Wykonywanie w ramach stosunku pracy zadań określonych w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a w szczególności:

  1. współpraca z głównym dyspozytorem medycznym i jego zastępcą;
  2. koordynacja współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń wymagających użycia jednostek systemu, spoza jednego rejonu operacyjnego;
  3. rozstrzyganie sporów dotyczących przyjęcia osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
    przez szpital od jednostek systemu;
  4. udział w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego;
  5. współpraca z KCMRM oraz innymi wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego;
  6. współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego.

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Umowa o pracę (pierwsza umowa na czas określony 1 rok)

Równoważny czas pracy w systemie dwuzmianowym.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

wykształcenie:

- wykształcenie wymagane dla  lekarza systemu lub;

- ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu, którzy ukończyli studia drugiego stopnia i posiadają
co najmniej  4-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku dyspozytora medycznego.

 

pozostałe wymagania niezbędne:

- znajomość Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

- nieskazanie  prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu;

- umiejętność obsługi komputera, działania pod presja czasu;

- opanowanie, odporność na stres, kultura osobista w komunikacji interpersonalnej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i własnoręcznie podpisany list motywacyjny;

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

- kopie dokumentów potwierdzających 4-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego;

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu;

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

 

do dnia 15 lutego 2021 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem:
wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego – WBZK

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat  przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych  nie będzie możliwy udział w naborze.

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda  Kujawsko-Pomorski z siedzibą
przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , telefonicznie 52 3497239 lub listownie:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

3. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w KPUW;

- nie będą udostępniane innym odbiorcom;

- będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;

- w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego;

- nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do: 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;

- usunięcia danych;

- przeniesienia danych;

- ograniczenie przetwarzanych danych.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.