Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informatyk do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki

 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

informatyk

w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Główne obowiązki:

- monitorowanie prawidłowości funkcjonowania od strony informatycznej systemów komputerowych, administracja serwerami, bazami danych oraz urządzeniami sieciowymi działającymi w Urzędzie,

- rozpoznanie kierunków i tendencji rozwoju technik teleinformatycznych w aspekcie ich zastosowania
w zakresie informatyzacji Urzędu, monitorowanie zmian w prawie w zakresie działania stanowiska,

- monitorowanie prawidłowości działania urządzeń teleinformatycznych funkcjonujących w Urzędzie, zabezpieczenie ich eksploatacji, a w szczególności zabezpieczenie sprawności  technicznej, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wewnętrznej obsługi teleinformatycznej Urzędu,
a także dokonywanie ekspertyz dotyczących działania urządzeń drukujących funkcjonujących w Urzędzie, zabezpieczenie ich eksploatacji, monitorowanie sprawności technicznej oraz serwisu gwarancyjnego
i pogwarancyjnego,

- zabezpieczenie danych przechowywanych w systemach teleinformatycznych przed ich utratą,
w szczególności utrzymywanie bazy danych w stałej sprawności, archiwizowanie oraz odpowiednie przechowywanie kopii bezpieczeństwa,

- zarządzanie licencjami na oprogramowanie oraz wdrażanie programów informatyzacji,
w szczególności projektowanie, tworzenie, modernizowanie systemów teleinformatycznych Urzędu
z uwzględnieniem serwerów i zasobów sieciowych, w tym zapewnienie odpowiedniego poziomu ich bezpieczeństwa,

- nadzorowanie przestrzegania przyjętych zasad ochrony i bezpieczeństwa systemów informatycznych
i teleinformatycznych,

- realizowanie zadań w zakresie edytowania i administrowania strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, wytwarzanie i przekazywanie do publikacji informacji w sprawach należących do zakresu działania stanowiska oraz wytwarzanie informacji publicznych opracowanych na wniosek w sprawach należących do zakresu działania stanowiska i przekazywanie kopii informacji do rejestru informacji.

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,  czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym  (budynek B, wejście
od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech wielokondygnacyjnych budynków: gmach główny
przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C
przy ul. Ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków
dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się
do budynku i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu
przy pomocy „schodołazu”.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wyksztalcenie:

- średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

- znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej,

- znajomość przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych,

- znajomość systemów operacyjnych Microsoft,

- znajomość budowy sprzętu komputerowego,

- znajomość konfiguracji usług: www, poczty e-mail, FTP, Firewall, systemu Linux,

- znajomość HTML, PHP, MySQL,

- znajomość protokołu sieciowego TCP/IP,

- myślenie kreatywne, efektywna komunikacja, umiejętność pracy zespołowej.

 

Wymagania dodatkowe:

wyksztalcenie:  średnie informatyczne

pozostałe wymagania dodatkowe:

- doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze informatyki,

- znajomość języka angielskiego na poziomie A1/A2,

- asertywność, odporność na stres.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys CV

- własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenie,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Kopie i innych dokumentów i oświadczenia:

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego.

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesłać listownie lub składać osobiście w terminie:

Od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 19 lutego 2021 roku

Na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kancelaria ogólna, pokój 4

ul. Ks. S. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz

Z dopiskiem:

„ informatyk – ZBII V - 1 etat”

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych  nie będzie możliwy udział w naborze.

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , telefonicznie 52-3497239 lub listownie: Kujawsko-
-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

3. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:

- nie będą udostępniane innym odbiorcom,

- będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych,

- w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego,

- nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do: 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem,

- usunięcia danych,

- przeniesienia danych,

- ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania
ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.