Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 28 stycznia 2021 r w sprawie WIR.I.7840.9.21.2020.AP (P)

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2021 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 12 w związku z art. 19a ust. 1, art. 19b ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 28 stycznia 2021 r. z wniosku Strony, postanowienia (znak jak w sprawie) wyjaśniającego wątpliwości Strony co do treści decyzji oraz postanowienia (znak jak
w sprawie) o odmowie uzupełnienia decyzji z dnia 17 grudnia 2020 r., znak jak w nagłówku, o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, na której planowane jest przeprowadzenie badań geologicznych w celu zbadania warunków posadowienia obiektu budowlanego
dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu Dworzysko – Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowień wg zasad określonych
na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo
(e-mail: aposadzinski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 76 70 w godz.
10:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Zażalenie od postanowienia wyjaśniającego wątpliwości Strony co do treści decyzji oraz od postanowienia o odmowie uzupełnienia decyzji z dnia 17 grudnia 2020 r. wnosi się
do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
WIR.I.7840.9.21.2020.AP (P)