Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Urbańskiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania
pn.: Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem
na 2 części; Część 2 – Kontynuacja projektu i budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku
od węzła ”Dworzysko” (bez węzła) do węzła Aleksandrowo” (z węzłem) o długości
22,4 km.” (Węzeł Gruczno) przystępuje się do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Organem administracji właściwym do:

 • wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
 • wydania opinii dotyczącej powyższego uzgodnienia jest Kujawsko-Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
 • wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Jednocześnie zawiadamiam, że:

 • niezbędna dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 112, XI piętro, tel. 52 349-74-19), w dniach pracy tutejszego Urzędu, w godz. 9.00-14.00;
 • uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni, tj. od 1 lutego 2021 r. do 2 marca
  2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz;
 • uwagi i wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia;
 • uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub
  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
  ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173);
 • złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Znak sprawy: WIR.V.7820.17.2020.AW

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa