Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 25 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie WIR.V.7820.12.2020.MT

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2021 r.

o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 11f ust. 7 w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) zwanej dalej specustawą drogową i art. art. 150 § 1, art. 151 § 1 pkt 2 w związku z art. 145 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256.) zwanej dalej k.p.a.,

zawiadamiam,

że po wznowieniu postępowania została wydana w dniu 21 stycznia 2021 r. decyzja uchylająca w części i orzekająca w tym zakresie oraz utrzymująca w mocy w pozostałej części ostateczną decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 12/2019 z dnia 8 listopada 2019 r., znak: WIR.V.7820.15.2019.MT, o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 -Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657”, w zakresie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 380/1 i 380/2, obręb 0019 Złotoria, jednostka ewidencyjna 041504_2 Lubicz, powiat toruński.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113b, XI piętro, tel. 52 349-76-61), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 10.00 - 14.00, wyłącznie po uzgodnieniu terminu.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez Inwestora lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy drogowej i art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo
do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2020.MT.

 

 

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa