Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.38.2020.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

    z dnia 20 stycznia 2021 r.

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

 

zawiadamia się,

 

że dnia 13 stycznia 2021 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie decyzję znak: WIR.II.746.1.38.2020.ML, o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R ORx18-186623-XXX-01/ 10207_L018_NaklonadNotecia_104_A dla modernizacji linii kolejowej nr 18, km 186,623, na działkach nr ewid. 442/22 i nr 442/31, obręb 0001 Nakło nad Notecią, położonych
przy ul. Dworcowej w Nakle nad Notecią.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349-74-97 lub 52 349-74-00 lub drogą elektroniczną - adres: , zgodnie z nowymi zasadami obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, zamieszczonymi na stronie internetowej
tut. Urzędu.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia dokonania ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające
to żądanie.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.38.2020.ML               

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa