Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 19 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE

z dnia 19 stycznia 2021 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) – zwanej dalej kpa, w związku
z art. 11c, art. 11f ust. 7 i art. 11i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363
ze zm.) – zwanej dalej specustawą drogową, oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 10/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. (znak WIR.7820.66.2016.AW) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: Cześć 1 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Nowe Marzy (bez węzła)
do węzła Dworzysko (z węzłem) o długości około 23,3 km”, którą w części uchylono i orzeczono decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r., znak: DLI.3.6621.47.2017.PK.8 oraz w części zmieniono ostateczną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2019 r., znak: WIR.V.7820.66.2020.AW w związku z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających drogi) dotyczące:

  • obiektów mostowych,
  • obiektów ochrony akustycznej,
  • sieci uzbrojenia terenu,
  • zbiorników retencyjnych,
  • układu melioracyjnego.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 11f ust. 7 specustawy drogowej w związku
z art. 49 § 2 kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi,
a także w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113a, XI piętro, tel. 52 349-74-03), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 10.00 – 14.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu za pomocą poczty tradycyjnej, telefonicznie lub mailowo. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania K-PUW w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

 

Znak sprawy: WIR.V.7820.20.2020.KS

 

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa