Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dotacje dla gmin

Dotacje dla gmin na sfinansowanie kosztów zadań zleconych
Dotacje dla gmin uzdrowiskowychDOTACJE DLA GMIN NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW ZADAŃ ZLECONYCH

Na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gminy otrzymują dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów następujących zadań zleconych:
1.    wydawania (w trybie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony, spełniającego kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, co do którego nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 12 ustawy o pomocy społecznej,
2.    przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, któremu ma zostać wydana przedmiotowa decyzja.

DOCXWzór druku zapotrzebowania na dotacje dla gmin (13,08KB)
 

DOTACJE DLA GMIN UZDROWISKOWYCH

Tryb i terminy ustalania i przekazywania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2006r. w sprawie trybu i terminów ustalania oraz przekazywania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej (Dz. U. Nr 103, poz. 705).
Zgodnie z powyższym rozporządzeniem kwotę dotacji z budżetu państwa dla gminy uzdrowiskowej ustala się w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy z tytułu opłaty wykazywane są przez gminy uzdrowiskowe we wniosku o dotację na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.

Gmina uzdrowiskowa składa wniosek do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w terminie do 31 marca roku budżetowego, wykazując roczne wpływy z tytułu opłaty uzdrowiskowej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy.

Gmina we wniosku wykazuje:
•    stawkę opłaty, ustaloną przez radę gminy, obowiązującą w roku poprzedzającym rok bazowy,
•    liczbę osobodni, za które pobrano opłatę,
•    wysokość wpływów z tytułu opłaty pobranej w roku poprzedzającym rok bazowy.
W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku braków lub błędów rachunkowych, Wojewoda wzywa gminę uzdrowiskową do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazuje kwotę dotacji na rachunek budżetu gminy uzdrowiskowej w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego.

DOCWzór wniosku o dotację na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska (39,50KB)
DOCXWzór druku zapotrzebowania na dotacje (13,08KB)
DOCWzór wniosku o dotacje uzdrow. (39,50KB)