Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.51.2020.JG

 


WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
               WIR.II.746.1.51.2020.JG 

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia  14 stycznia 2021 r.

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zwanej dalej „u.p.z.p.” i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika inwestora – Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą
w Toruniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla OM Pancernych
w Toruniu przy ulicy Twardej na działkach nr ewid.: 13/2, 14/1, 14/2, 15, 48/2, 49/2, obręb 46 Toruń.

Zgodnie z załącznikiem 2 do decyzji Nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe
(Dz. Urz. Ministra Infrastruktury, poz. 38 ze zm.), w związku z art. 2 pkt 11 u.p.z.p.,
ww. nieruchomość stanowią tereny zamknięte.

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400, 52 34 97 256;

-   drogą elektroniczną na adres: ;

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa,
które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 §2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmund Borkowski

Dyrektor

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego
            w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa