Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości z dnia 14 stycznia 2021 r.

 

              

           

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

z dnia 14 stycznia 2021 r.           

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 3 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2309) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 14 stycznia 2021 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał dla spółki PERN S.A.
z siedzibą w Płocku decyzję zezwalającą na wejście na teren wymienionych poniżej nieruchomości w celu wykonania badań podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wykaz nieruchomości objętych przedmiotową decyzją:

Lp.

Gmina

Obręb

Numer działki

Numer KW

1

2

3

4

 

Powiat brodnicki

1

Brodnica

Mszano

308/2

TO1B/00032238/3

2

Brodnica

Szabda

1/2

TO1B/00021212/5

3

Brodnica

Gorczenica

16/2

TO1B/00008946/2

4

Brodnica

Gorczenica

36

TO1B/00006566/0

5

Jabłonowo Pomorskie

Buk Góralski

19

TO1B/00000303/7

6

Jabłonowo Pomorskie

Buk Góralski

45

TO1B/00006121/9

7

Osiek

Dębowo

71/1

TO1B/00016525/4

8

Osiek

Sumin

155/2

TO1B/00025137/3

9

Osiek

Sumin

93/1

TO1B/00015723/5

Powiat grudziądzki

10

Łasin

Szonowo Szlacheckie

262

TO1U/00042995/8

11

Świecie nad Osą

Lisnowo

10/1

TO1U/00020876/8

12

Świecie nad Osą

Lisnowo

39

TO1U/00005840/6

13

Świecie nad Osą

Lisnowo

32/6

TO1U/00026404/1

14

Świecie nad Osą

Lisnówko

138/4

TO1U/00012431/8

15

Świecie nad Osą

Szarnoś

87/9

TO1U/00016634/9

Powiat rypiński

16

Rypin

Godziszewy

24/1

WL1Y/00006630/3

17

Rypin

Godziszewy

28/2

WL1Y/00021293/9

18

Rypin

Puszcza Rządowa

26

WL1Y/00013396/2

19

Rypin

Puszcza Rządowa

32/2

WL1Y/00013396/2

20

Rypin

Puszcza Rządowa

172

WL1Y/00014074/6

21

Rypin

Puszcza Rządowa

204

WL1Y/00013409/7

22

Rypin

Puszcza Rządowa

205

WL1Y/00019019/8

23

Rypin

Puszcza Rządowa

34

WL1Y/00016431/1

24

Rypin

Puszcza Rządowa

97

WL1Y/00031232/7

25

Rypin

Puszcza Rządowa

36/4

WL1Y/00031232/7

26

Rypin

Puszcza Rządowa

171/1

WL1Y/00014075/3

27

Rypin

Kwiatkowo

28/2

WL1Y/00024824/2

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy  o  przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w sektorze naftowym przedmiotowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się  w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu
do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nrtelefonu 52 34 97 400;
  • e-PUAP.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Odwołanie od niniejszej decyzji wnosi się do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
 za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji (art. 35 ust. 3 w związku z art. 23 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy o  przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym). Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające
to żądanie (at. 35 ust. 3 ww.  ustawy).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w sektorze naftowym wojewoda zawiadamia pozostałe strony o wydanej decyzji w drodze obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu
na lokalizację strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego,
a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.  

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Urzędzie Gminy Brodnica, Urzędzie Gminy Osiek, Urzędzie Gminy Świecie nad Osą,   Urzędzie Gminy Rypin, Urzędzie Miasta i Gminy Łasin, Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie,
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tych Urzędów, a także w prasie
o zasięgu ogólnopolskim.

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.13.2020.EP

Podpisał:

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa