Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdawczość statystyczna z zakresu „zdrowie i ochrona zdrowia”

Podstawa prawna

Obowiązki statystyczne

Przepisy ustawy o statystyce publicznej oraz program badań statystycznych statystyki publicznej w części "zdrowie i ochrona zdrowia", nakładają na wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym na praktyki lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów obowiązek przekazywania danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności w formach i terminach oraz do miejsc określonych szczegółowo w corocznym programie badań statystycznych.
Program badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok, do pobrania ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego sprawozdawczość statystyczną z zakresu "zdrowie i ochrona zdrowia" ustaloną w programie badań statystycznych statystyki publicznej i prowadzoną przez Ministra Zdrowia koordynuje m.in. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego.

Udział w badaniach statystycznych jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie pełnych, zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących danych, zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach określonych w tym programie. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku statystycznego w art. 56-58 wym. ustawy przewidziane zostały sankcje karne.

Zasady przekazywania sprawozdań

Sprawozdania o symbolach: MZ-06, MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-88, MZ-89, należy przesyłać w formie elektronicznej przy pomocy Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ), nadzorowanego przez Centrum e-Zdrowia w Warszawie (CeZ), po uprzedniej rejestracji zgodnej z podręcznikiem użytkownika dla pracownika jednostki sprawozdawczej. Do każdego sprawozdania w systemie SSOZ dołączona jest instrukcja wypełniania, z którą należy się zapoznać.

Informacje dotyczące logowania do systemu SSOZ

Użytkownicy reprezentujący podmioty wykonujące działalność leczniczą logują się do systemu SSOZ (https://ssoz.ezdrowie.gov.pl) wykorzystując konta utworzone na potrzeby poprzednich okresów sprawozdawczych. W przypadku nowego użytkownika prosimy o zarejestrowanie się. Należy wejść w zakładkę  „Zarejestruj” i wypełnić formularz rejestracyjny. Nowi użytkownicy po wybraniu odpowiedniego typu jednostki wypełniają jedno z pól „NIP” lub „Nr księgi rejestrowej” i „tabulacją” przechodzą na inne pole (numer księgi rejestrowej można sprawdzić na stronie RPWDL). Z wiersza „jednostka” należy wybrać odpowiednią jednostkę i wszystkie pola zostaną wypełnione automatycznie. Jeśli w danych znajdują się dane nieaktualne prosimy je opisać na wydrukowanym wniosku rejestrowym.

Użytkownicy reprezentujący podmioty lecznicze rejestrują się wybierając typ jednostki "Podmiot".

Wygenerowany formularz w formacie „pdf” należy wydrukować, podpisać, opieczętować oraz przesłać elektronicznie e-mailem (skan / zdjęcie telefonem komórkowym) lub faksem do administratora wojewódzkiego wskazanego w jego lewym, górnym rogu. Po dopełnieniu procedury, konto zostanie aktywowane i będzie można dokonać logowania do systemu.

Pozostałe informacje

Sprawozdania typu MZ-88 i MZ-89 to sprawozdania kadrowe, są obligatoryjne dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym praktyk zawodów medycznych z kodami od 97 do 99.

Sprawozdania z działalności danej jednostki przypisywane są na podstawie kodów resortowych z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz na podstawie ankiety przypisującej sprawozdania, pojawiającej się przy pierwszym logowaniu do systemu (należy ją bezwzględnie wypełnić).

Zgodnie z informacją na stronie startowej systemu SSOZ, sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego, z kodem 93, 94. 

W przypadku realizacji obowiązku sprawozdawczego w formie elektronicznej nie należy przesyłać sprawozdań w wersji papierowej. Forma papierowa przekazania danych jest dopuszczalna wyłącznie dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób.

Wzory formularzy sprawozdawczych do pobrania ze strony internetowej Centrum e-Zdrowia (zakładka Projekty/Statystyka/Formularze)

Informacje dotyczące szczegółowego formatu przekazywanych danych można znaleźć na stronie GUS w zakładce Działalność statystyki publicznej / Szczegółowy format przekazywanych danych (https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/szczegolowy-format-przekazywanych-danych/)

Miejsce składania sprawozdań w wersji papierowej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Oddział Statystyki i Analiz Medycznych
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

Osoby do kontaktu

MZ-88, MZ-89 (podmioty lecznicze) – Dagmara Karczewska, tel. +48 52 349 7436   
MZ-88, MZ-89, MZ-11 (praktyki zawodów medycznych); MZ-06 – Wanda Maras, tel. +48 52 349 7433,  695 143 770 
MZ-11 (AOS); MZ-13, MZ-14 – Waldemar Doliński, tel. +48 52 349 7437  
MZ-11 (POZ); MZ-24; MZ-06 – Agnieszka Rzeszotarska, tel. +48 52 349 7450   
MZ-15, MZ-19, MZ-29, MZ-29A, MZ-30 – Ewa Krajczewska, tel. + 48 52 349 7416   
obsługa kont użytkowników systemu SSOZ (rejestracja nowych użytkowników, problemy z logowaniem, aktualizacja hasła), karta szpitalna MZ/Szp-11 – Magdalena Kardasz, tel. +48 52 349 7452  


Opracowania, raporty i analizy

 

Wyciąg z programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020

Dział 1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA

 

Symbol i nazwa sprawozdania

Podmioty zobowiązane

Termin przekazania

Miejsce przekazania danych

MZ-88 sprawozdanie
o pracujących
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

WSZYSTKIE PODMIOTY wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, w tym praktyki zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa

do 12 marca 2021 r.
według stanu na 31 grudnia 2020 r.

portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia www.cez.gov.pl; SSOZ https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html;
urzędy wojewódzkie

MZ-89  sprawozdanie
o specjalistach pracujących
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

WSZYSTKIE PODMIOTY wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, w tym praktyki zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa

do 12 marca 2021 r.
według stanu na 31 grudnia 2020 r.

MZ-06 sprawozdanie
z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz higienistki szkolne w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną

do 30 września 2021 r.
z danymi za rok szkolny 2020/2021

MZ-11 sprawozdanie
o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ. Indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek
i położnych mające umowy na opiekę profilaktyczną nad dziećmi do lat 3

do 31 marca 2021 r.
według stanu na 31 grudnia 2020 r.

MZ-13 roczne sprawozdanie
o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc i gruźlicy

do 22 lutego 2021 r.
według stanu na 31 grudnia 2020 r.

portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia www.cez.gov.pl; SSOZ https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html;
komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę

MZ-14 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową

do 1 marca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.

portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia www.cez.gov.pl; SSOZ https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html;
urzędy wojewódzkie

MZ-15 sprawozdanie
z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego

do 28 lutego 2021 r. za rok 2020

MZ-19 sprawozdanie
z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/
domowego

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego

do 15 lutego 2021 r. za rok 2020

MZ-24 roczne sprawozdanie
o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii
i położnictwa

do 14 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.

MZ-29 sprawozdanie
o działalności szpitala ogólnego

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych

do 26 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.

MZ-29A sprawozdanie
o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej

do 26 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.

MZ-30 sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą
w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, rehabilitacji narkomanów z wyłączeniem szpitali ogólnych oraz regionalne ośrodki psychiatrii sądowej, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich

do 15 lutego 2021 r. za rok 2020

MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna

szpitale – zakłady lecznicze, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenie szpitalne, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA i MON
z wyjątkiem szpitali i oddziałów psychiatrycznych, stacji dializ, zakładów/oddziałów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów/oddziałów pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych, zakładów/oddziałów opiekuńczo-leczniczych, zakładów/oddziałów opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, hospicjów stacjonarnych, oddziałów medycyny paliatywnej zakładów/oddziałów dziennych pielęgnacyjno- opiekuńczych psychiatrycznych, zakładów/oddziałów dziennych opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, zespołów opieki domowej przy zakładzie/oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym, szpitali uzdrowiskowych, szpitali uzdrowiskowych dla dzieci, sanatoriów uzdrowiskowych, sanatoriów uzdrowiskowych dla dzieci, usług rehabilitacyjnych, długoterminowej opieki pielęgnacyjnej oraz zakładów udzielających świadczeń  jednodniowych

raz w miesiącu do 20 dnia po miesiącu za miesiąc i do 20 stycznia 2021 r.za grudzień 2020 r.

urzędy wojewódzkie, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny; http://www.statystyka.medstat.waw.pl/