Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdawczość statystyczna z zakresu „zdrowie i ochrona zdrowia”

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz.U. 2022 poz. 2453)
  – Rada Ministrów ustala corocznie rozporządzenie na podstawie art. 18 ustawy o statystyce publicznej
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) – art. 7 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 3

 

Obowiązki statystyczne

Obowiązek przekazywania sprawozdań statystycznych dotyczących prowadzonej działalności, według przepisów ustawy o statystyce publicznej oraz programu badań statystycznych statystyki publicznej, mają wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, czyli:

 • podmioty lecznicze
 • praktyki zawodów medycznych: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów

zarejestrowane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

Formy i terminy oraz miejsca przekazywania danych statystycznych określone są szczegółowo w corocznie publikowanym Programie badań statystycznych statystyki publicznej (Pbssp) na dany rok, dział „1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia”.

Obowiązkiem sprawozdawczym są objęte są wszystkie praktyki zawodów medycznych niezależnie od kodu rodzaju praktyki jaki jest wpisany w księdze rejestrowej:

 • 93 - indywidualna praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym
 • 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym
 • 95 - indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania
 • 96 - indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania
 • 98 - indywidualna praktyka
 • 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka
 • 97 - grupowa praktyka

Sprawozdania należy sporządzić również w przypadku udzielania świadczeń wyłącznie komercyjnie.

Podstawą do zwolnienia z obowiązku sprawozdawczego może być wyłącznie odpowiedni wpis w księdze rejestrowej z informacją o zawieszeniu lub zaprzestaniu działalności.
Zmiany zapisów w księgach rejestrowych:  https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/  zakładka "kontakt".

Jeśli lekarz/lekarz dentysta/pielęgniarka/położna/fizjoterapeuta prowadzi działalność w ramach podmiotu leczniczego i praktyki zawodowej ma obowiązek elektronicznego przesłania sprawozdań z obydwu typów działalności.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego sprawozdawczość statystyczną z zakresu "zdrowie i ochrona zdrowia" ustaloną w programie badań statystycznych statystyki publicznej i prowadzoną przez Ministra Zdrowia koordynuje m.in. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego.

Udział w badaniach statystycznych jest obowiązkowy. 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie pełnych, zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących danych, zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach określonych w tym programie. 
W przypadku odmowy wykonania obowiązku statystycznego, przekazania danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym lub po upływie wyznaczonego terminu w art. 56-58 wym. ustawy przewidziane zostały sankcje karne.

Wszelkie informacje przekazywane w sprawozdaniach, zbierane w ramach badań statystycznych statystyki publicznej są objęte tajemnicą statystyczną. Dane jednostkowe identyfikowalne zgodnie z art. 10 i art. 38 ustawy o statystyce publicznej podlegają bezwzględnej ochronie i nie mogą być publikowane ani udostępniane.

 

Zasady przekazywania sprawozdań

Obowiązuje ELEKTRONICZNA FORMA przekazania sprawozdań „MZ”,
za pośrednictwem serwisu teleinformatycznego System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ).
Rejestracji do systemu należy dokonać zgodnie z podręcznikiem użytkownika dla pracownika jednostki sprawozdawczej. Poniżej instrukcja do logowania.
Do każdego sprawozdania w systemie SSOZ dołączona jest instrukcja wypełniania, z którą należy się zapoznać.
Dedykowaną przeglądarką do pracy w systemie jest bezpłatna MOZILLA FIREFOX.
W przypadku realizacji obowiązku sprawozdawczego w formie elektronicznej nie należy przesyłać sprawozdań w wersji papierowej.
Forma papierowa przekazania danych jest dopuszczalna wyłącznie dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób.
Pbssp nie określa innej formy przekazywania danych np. telefonicznej.

 

Instrukcja logowania do systemu SSOZ

Użytkownicy reprezentujący podmioty wykonujące działalność leczniczą logują się do systemu SSOZ (https://ssoz.ezdrowie.gov.pl) wykorzystując konta utworzone na potrzeby poprzednich okresów sprawozdawczych.

W przypadku aktualizacji hasła lub przypomnienia loginu do kont już zarejestrowanych - prosimy o kontakt:  tel. +48 52 349 7452;  

Nowych użytkowników systemu SSOZ prosimy o zarejestrowanie się.
Należy wejść w zakładkę  „Nie masz konta? Zarejestruj” i wypełnić formularz rejestracyjny.
Wypełnić „Dane podstawowe” nowego użytkownika.
Wybrać odpowiedni typ jednostki sprawozdawczej (podmiot leczniczy, praktyka).
Wypełnić wyłącznie JEDNO z pól „NIP”   lub   „Nr księgi rejestrowej” i „tabulacją” lub kursorem przejść na inne pole.
Numer księgi rejestrowej można sprawdzić na stronie RPWDL.  
Załaduje się pole „Jednostka” i należy wybrać odpowiednią jednostkę.
Wszystkie inne pola zostaną wypełnione automatycznie.
Jeśli w danych znajdują się informacje nieaktualne prosimy je opisać na wydrukowanym wniosku rejestrowym. Dane pobierane są z księgi rejestrowej i aktualizowane w systemie raz w roku, przed rozpoczęciem okresu sprawozdawczego.
Nowy użytkownik dopisuje się do podmiotu, który w systemie już istnieje.
Nie należy uzupełniać wszystkich pól w dziale „Dane Jednostki”, bo wtedy nadpisuje się jednostkę w systemie, a ona ma zostać wybrana.
W przypadku obowiązku wypełniania sprawozdań typu „MZ” nie należy zaznaczać opcji dostępu „do sprawozdań finansowych”.

Po poprawnej rejestracji należy pobrać formularz rejestracji w formacie "pdf". 
Pobranie formularza można zrobić w każdej chwili logując się wybrany login i hasło.  

Wygenerowany formularz w formacie „pdf” należy:

 • wydrukować, podpisać, opieczętować oraz PRZESŁAĆ ELEKTRONICZNIE e-mailem (skan/zdjęcie telefonem komórkowym) lub faxem do administratora wojewódzkiego wskazanego w lewym, górnym rogu formularza.
 • lub opcjonalnie podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym (bez konieczności wydruku formularza) oraz PRZESŁAĆ ELEKTRONICZNIE do administratora wojewódzkiego wskazanego w  lewym, górnym rogu formularza

Po dopełnieniu procedury, konto zostanie aktywowane i będzie można dokonać logowania do systemu, wypełnić obowiązujące sprawozdania i przesłać je elektronicznie w systemie SSOZ.

 

Pozostałe informacje

Sprawozdania typu MZ-88 i MZ-89 to sprawozdania kadrowe, są obligatoryjne dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym praktyk zawodów medycznych.

Sprawozdania z działalności danej jednostki przypisywane są na podstawie kodów resortowych z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz na podstawie ankiety przypisującej sprawozdania, pojawiającej się przy pierwszym logowaniu do systemu (należy ją bezwzględnie wypełnić).

Wzory formularzy statystycznych do pobrania ze strony internetowej Centrum e-Zdrowia (zakładka Badania i Dane/Formularze statystyczne)

Informacje dotyczące szczegółowego formatu przekazywanych danych można znaleźć na stronie GUS w zakładce Działalność statystyki publicznej / Szczegółowy format przekazywanych danych (https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/szczegolowy-format-przekazywanych-danych/)

Informacje na stronach Centrum e-Zdrowia

 

Adres korespondencyjny:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Zdrowia – KPCZP
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz


tel.   +48 52 349 7430

fax.  +48 52 349 7432

Osoby do kontaktu

MZ-88, MZ-89 (podmioty lecznicze) – tel. +48 52 349 7436 – Dagmara Karczewska,
MZ-88, MZ-89, MZ-11 (praktyki zawodów medycznych); MZ-06 – tel. +48 52 349 7433695 143 770  – Wanda Maras,
MZ-11 (AOS); MZ-13, MZ-14 – tel. +48 52 349 7437 – Waldemar Doliński, 
MZ-11 (POZ); MZ-24; MZ-06 – tel. +48 52 349 7450 – Agnieszka Rzeszotarska,
MZ-15, MZ-19, MZ-29, MZ-29A, MZ-30 – tel. + 48 52 349 7416 – Ida Nowaczyk,
obsługa kont użytkowników systemu SSOZ (rejestracja nowych użytkowników, problemy z logowaniem, aktualizacja hasła), karta szpitalna MZ/Szp-11 – tel. +48 52 349 7452 – Magdalena Kardasz,

 

Publikacje Wydziału Zdrowia:  Opracowania, raporty i analizy

Komunikaty informacyjne dla praktyk zawodowych na stronach WWW

praktyki lekarskie

https://www.bil.org.pl/aktualnosci/3395-komunikat-sprawozdawczosc-statystyczna-za-rok-2023.html

https://kpoil.torun.pl/aktualnosci.html  (informacja z dnia 29-01-2024; Sprawozdawczość statystyczna w roku 2024 z zakresu "zdrowie i ochrona zdrowia" za rok 2023

 

praktyki pielęgniarskie

https://www.oipip.bydgoszcz.pl/aktualnosci/010224-komunikat-kujawsko-pomorskiego-urzed-wojewodzkiego-w-bydgoszczy-wydzial-zdrowia-kujawsko-pomorskie

https://www.oipip.torun.pl/2024/01/22/sprawozdawczosc-statystyczna/

http://www.izbapiel.wloclawek.pl/ (zakładka: Sprawozdawczość statystyczna w roku 2024 z zakresu „zdrowie i ochrona zdrowia” za rok 2023)

https://nipip.pl/komunikat-w-sprawie-obowiazku-sprawozdawczego-dla-praktyk/

 

praktyki fizjoterapeutów

https://kif.info.pl/informacje/obowiazek-statystyczny-fizjoterapeutow-2024/

 

Wyciąg z Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023
Dział 1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA

Symbol i nazwa sprawozdania

Podmioty zobowiązane

Termin przekazania

MZ-88
sprawozdanie
o pracujących
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

WSZYSTKIE PODMIOTY wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, w tym praktyki zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa

do 10 kwietnia 2024 r.
według stanu na 31 grudnia 2023 r.

MZ-89
sprawozdanie
o specjalistach pracujących
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

WSZYSTKIE PODMIOTY wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, w tym praktyki zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa

do 10 kwietnia 2024 r.
według stanu na 31 grudnia 2023 r.

MZ-11
sprawozdanie
o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w ramach środków publicznych (umowa z NFZ)

do 29 marca 2024 r.
według stanu na 31 grudnia 2023 r.

MZ-13
roczne sprawozdanie
o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc i gruźlicy

do 22 lutego 2024 r.
według stanu na 31 grudnia 2023 r.

MZ-14
roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową

do 1 marca 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.

MZ-15
sprawozdanie
z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego

do 28 lutego 2024 r.
za rok 2023

MZ-19
sprawozdanie
z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/
domowego

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego

do 15 lutego 2024 r.
za rok 2023

MZ-24
roczne sprawozdanie
o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa

do 14 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.

MZ-29
sprawozdanie
o działalności szpitala ogólnego

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych

do 23 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.

MZ-29A sprawozdanie
o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej

do 23 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.

MZ-30
sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą
w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, rehabilitacji narkomanów z wyłączeniem szpitali ogólnych oraz regionalne ośrodki psychiatrii sądowej, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich

do 15 lutego 2024 r.
za rok 2023

MZ-06
sprawozdanie
z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz higienistki szkolne w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną

do 30 września 2024 r.
z danymi
za rok szkolny 2023/2024

MZ/Szp-11
karta statystyczna szpitalna ogólna

Szpitale – zakłady lecznicze, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenie szpitalne, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA i MON
z wyjątkiem szpitali i oddziałów psychiatrycznych, stacji dializ, zakładów/oddziałów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów/oddziałów pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych, zakładów/oddziałów opiekuńczo-leczniczych, zakładów/oddziałów opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, hospicjów stacjonarnych, oddziałów medycyny paliatywnej zakładów/oddziałów dziennych pielęgnacyjno- opiekuńczych psychiatrycznych, zakładów/oddziałów dziennych opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, zespołów opieki domowej przy zakładzie/oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym, szpitali uzdrowiskowych, szpitali uzdrowiskowych dla dzieci, sanatoriów uzdrowiskowych, sanatoriów uzdrowiskowych dla dzieci, usług rehabilitacyjnych, długoterminowej opieki pielęgnacyjnej oraz zakładów udzielających świadczeń  jednodniowych

raz w miesiącu do 20 dnia po miesiącu za miesiąc i do 20 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.