Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdawczość z zakresu zdrowia publicznego

Do 31 marca każdego roku jednostki samorządu terytorialnego składają wojewodzie informacje roczne o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego za rok ubiegły.

Wojewoda weryfikuje ww. informacje pod względem spełniania wymagań formalnych, jak również zgodności celów i zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z Narodowym Programem Zdrowia. W przypadku braku możliwości zweryfikowania informacji wojewoda występuje do jednostki samorządu terytorialnego o jej uzupełnienie lub dostosowanie do wymagań.

Na podstawie zebranych informacji wojewoda sporządza informację zbiorczą i przekazuje ją Ministrowi Zdrowia wraz z oceną zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy zadaniami realizowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego a ww. priorytetami wojewoda przekazuje swą opinię organowi stanowiącemu jst.
 

Rejestr Interwencji Zdrowia Publicznego – ProfiBaza