Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdawczość z zakresu zdrowia publicznego

Podstawa prawna

Art. 12 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (DZ. U. z 2022 r., poz. 1608 ze zm.).

Tryb przekazywania i weryfikacji informacji

Do 31 marca każdego roku jednostki samorządu terytorialnego składają wojewodzie informacje roczne o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego za rok ubiegły.

Wojewoda weryfikuje informacje pod względem spełniania wymagań formalnych, jak również zgodności celów i zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z Narodowym Programem Zdrowia. W przypadku braku możliwości zweryfikowania informacji wojewoda występuje do jednostki samorządu terytorialnego o jej uzupełnienie lub dostosowanie do wymagań.

Na podstawie zebranych informacji wojewoda sporządza informację zbiorczą i przekazuje ją Ministrowi Zdrowia wraz z oceną zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań z wojewódzkim planem transformacji. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy zadaniami realizowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego wojewoda przekazuje swą opinię organowi stanowiącemu jednostki.

Rejestr Interwencji Zdrowia Publicznego – ProfiBaza