Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opiniowanie celowości inwestycji w ochronie zdrowia

Podstawa prawna

Art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146).

Informacje ogólne

Opinię o celowości inwestycji wydaje się dla:

 1. inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego,
 2. innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych

- której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku przekracza 2 mln zł.

Opinii o celowości inwestycji nie wydaje się w odniesieniu do:

 1. szpitalnego oddziału ratunkowego,
 2. szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci,
 3. centrum urazowego,
 4. centrum urazowego dla dzieci,
 5. podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej lub jednostki wojskowej.
 6. centrum zdrowia 75+ 

Opinii nie wydaje się również dla inwestycji, która ma być realizowana na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa.

Organem wydającym opinię o celowości inwestycji realizowanej na terenie województwa jest wojewoda lub minister właściwy do spraw zdrowia w odniesieniu do podmiotów leczniczych utworzonych lub prowadzonych przez uczelnię medyczną oraz inwestycji, których wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku przekracza 50 mln zł.

Wymagane dokumenty

Opinię wydaje się na wniosek podmiotu:

 1. wykonującego działalność leczniczą;
 2. zamierzającego wykonywać działalność leczniczą;
 3. zamierzającego utworzyć podmiot leczniczy.

Wniosek o wydanie opinii składa się w postaci elektronicznej. Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wniosek wraz z formularzem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia generowany jest za pomocą systemu informatycznego IOWISZ dostępnego na stronie internetowej www.iowisz.ezdrowie.gov.pl.

Wniosek o wydanie opinii powinien zawierać:

 1. oznaczenie organu wydającego opinię;
 2. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w przypadku osób prawnych albo numer REGON lub NIP w przypadku osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 3. oznaczenie siedziby albo adresu zamieszkania, albo adresu podmiotu wnioskującego;
 4. wskazanie typu inwestycji: utworzenie nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji;
 5. opis inwestycji zawierający:
  1. zakres rzeczowy inwestycji, ze wskazaniem dziedzin medycyny, których dotyczy inwestycja,
  2. uzasadnienie celowości inwestycji,
  3. okres realizacji inwestycji,
  4. wskazanie miejsca realizacji inwestycji,
  5. źródła finansowania inwestycji oraz rodzaje poniesionych lub planowanych kosztów, a w przypadku inwestycji budowlanej – również jej szacunkową wartość w podziale na grupy kosztów,
  6. inne informacje dotyczące inwestycji,
 6. wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji;
 7. oświadczenie o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, które zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 8. datę sporządzenia wniosku;
 9. podpis osoby upoważnionej do złożenia wniosku.

Do wniosku dołącza się oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby podpisującej wniosek do działania w imieniu podmiotu wnioskującego oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.

Opłata

Złożenie wniosku o wydanie opinii podlega opłacie 4.000 zł

Dane do przelewu:

Ministerstwo Zdrowia – Fundusz Medyczny
nr konta 45 1130 1017 0000 0075 5920 0003
Bank Gospodarstwa Krajowego
tytułem: opłata za wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji

Potwierdzenie wniesienia opłaty dołącza się do wniosku.

Opinia

Pozytywna opinia o celowości inwestycji jest ważna 3 lata od dnia wydania.

Termin załatwienia sprawy

Opinię o celowości inwestycji wydaje się w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
W przypadku braków formalnych wnioskodawca jest wzywany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Tryb odwoławczy

Od opinii negatywnej podmiotowi wnioskującemu przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu składanego do Ministra Zdrowia w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii. W przypadku gdy organem wydającym opinię jest wojewoda, protest wnosi się za jego pośrednictwem. W oparciu o przesłany protest wojewoda w terminie 14 dni może zmienić wydaną przez siebie opinię na pozytywną. W przeciwnym wypadku przekazuje protest do Minister Zdrowia, który rozpatruje go w terminie 30 dni od dnia doręczenia. W przypadku utrzymania negatywnej opinii podmiot wnioskujący w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii w sprawie protestu może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.