Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opiniowanie programów polityki zdrowotnej

Podstawa prawna

Art. 48d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146).

Programy polityki zdrowotnej

Programy dotyczą w szczególności:

  1. ważnych zjawisk epidemiologicznych;
  2. innych istotnych problemów zdrowotnych dotyczących całej lub określonej grupy świadczeniobiorców przy istniejących możliwościach eliminowania bądź ograniczania tych problemów;
  3. wdrożenia nowych procedur medycznych lub przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do zdefiniowanej populacji docelowej o określonej chorobie lub o określonym problemie zdrowotnym.

Programy polityki zdrowotnej opracowywane, wdrażane, realizowane i finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku gdy dotyczą świadczeń gwarantowanych objętych programami realizowanymi przez ministrów oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, muszą być z nimi spójne merytorycznie i organizacyjnie.

Finansowanie programów polityki zdrowotnej

Jednostka samorządu terytorialnego może ubiegać się o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych, w kwocie nieprzekraczającej:

  1. 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.;
  2. 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego innej niż wymieniona w pkt 1.

Opinia wojewody

W celu uzyskania dofinansowania programu jednostka samorządu terytorialnego składa wniosek do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wraz z pozytywną opinią Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz pozytywną opinią wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z wojewódzkim planem transformacji oraz celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia.

Jednostka samorządu terytorialnego występuje do wojewody z wnioskiem o wydanie opinii, do którego dołącza program planowany do realizacji.