Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wojewódzki plan transformacji

Podstawa prawna

Art. 95c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146).

Zakres wojewódzkiego planu transformacji

Wojewoda ustala dla obszaru województwa wojewódzki plan transformacji uwzględniający krajowy plan transformacji i rekomendowane kierunki działań wskazane w mapie potrzeb zdrowotnych oraz wynikające z innych dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia.

Wojewódzki plan obejmuje:

 1. potrzeby zdrowotne i wyzwania organizacji systemu opieki zdrowotnej wymagające podjęcia działań koordynowanych na poziomie województwa;
 2. działania wymagające koordynowania na poziomie województwa;
 3. planowany rok lub lata, w których działania będą realizowane;
 4. podmioty odpowiedzialne za realizację działań;
 5. szacunkowe koszty działań;
 6. oczekiwane rezultaty wynikające z realizacji działań;
 7. wskaźniki realizacji poszczególnych działań, w tym określające zabezpieczenie zakresów świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Tryb ustalania, monitorowania i aktualizacji wojewódzkiego planu transformacji

 

Zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia wojewódzki plan wojewoda ogłasza, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 15 lipca roku poprzedzającego pierwszy rok obowiązywania tego planu.

 

Wojewódzki plan ustala się na okres 5 lat.

 

Wojewoda zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o realizacji wskaźników realizacji poszczególnych działań i przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Informacja jest zamieszczana corocznie, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego informacja dotyczy.

 

Wojewoda, w terminie do dnia 30 czerwca trzeciego roku kalendarzowego obowiązywania wojewódzkiego planu, sporządza sprawozdanie śródokresowe z jego realizacji, zamieszcza je w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

 

Wojewódzki plan podlega aktualizacji na podstawie sprawozdania śródokresowego z realizacji tego planu w przypadku:

 1. osiągnięcia założonych wartości wskaźników realizacji poszczególnych działań, przed upływem okresu 5 lat;
 2. identyfikacji nowych priorytetowych potrzeb zdrowotnych i wyzwań organizacji systemu opieki zdrowotnej wymagających podjęcia działań koordynowanych na poziomie województwa;
 3. konieczności doprowadzenia do zgodności wojewódzkiego planu z krajowym planem po jego aktualizacji.

 

Wojewoda ogłasza, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym, zaktualizowany wojewódzki plan nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego pierwszy rok jego obowiązywania.

 

W terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym zakończył się okres obowiązywania wojewódzkiego planu, wojewoda sporządza końcowe sprawozdanie z realizacji tego planu, które zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Wojewódzka rada do spraw potrzeb zdrowotnych:

W celu opracowania projektu wojewódzkiego planu oraz monitorowania i aktualizacji tego planu tworzy się wojewódzką radę do spraw potrzeb zdrowotnych.

2. W skład wojewódzkiej rady wchodzi:

 1. wojewoda albo osoba przez niego wyznaczona, jako jej przewodniczący;
 2. dwóch przedstawicieli wojewody;
 3. trzech przedstawicieli Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ;
 4. jeden przedstawiciel Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
 5. jeden przedstawiciel marszałka województwa;
 6. jeden przedstawiciel konwentu powiatów danego województwa;
 7. jeden przedstawiciel państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego;
 8. jeden przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta;
 9. jeden przedstawiciel dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny;
 10. jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.

Kadencja wojewódzkiej rady trwa 5 lat, licząc od dnia pierwszego posiedzenia wojewódzkiej rady. Pierwsze posiedzenie wojewódzkiej rady zwołuje przewodniczący wojewódzkiej rady.

Obsługę organizacyjną Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych prowadzi Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia „Wojewódzkiego planu transformacji województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2022-2026” PDFzałącznik (752,81KB)

Informacja o realizacji w 2022 r. wskaźników Wojewódzkiego Planu Transformacji dla województwa kujawsko–pomorskiego na lata 2022-2026 PDFzałącznik (577,29KB)

Informacja o realizacji w 2023 r. wskaźników Wojewódzkiego planu transformacji dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2022-2026 PDFzałącznik (348,18KB)