Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Mapowanie potrzeb zdrowotnych

Podstawa prawna:

1). art.95 a, ca ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.),

2). art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1229).

Zakres map potrzeb zdrowotnych oraz tryb ustalenia:

Minister właściwy do spraw zdrowia opracowuje, ustala i aktualizuje mapę potrzeb zdrowotnych, zwaną dalej „mapą”, w celu identyfikacji priorytetowych potrzeb zdrowotnych i wyzwań organizacji systemu opieki zdrowotnej oraz zapewnienia zrównoważonego i skoordynowanego wydatkowania środków publicznych, obejmującą:

1)analizy demograficzne i epidemiologiczne, analizy stanu i wykorzystania zasobów systemu opieki zdrowotnej, w tym personelu medycznego, udostępniane na dedykowanej stronie internetowej w formie zaawansowanego narzędzia analitycznego;

2)wyzwania systemu opieki zdrowotnej, a także rekomendowane kierunki działań na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na terenie województw.

Minister właściwy do spraw zdrowia opracowuje wyniki analiz, które są aktualizowane co roku i zamieszczane przez ministra właściwego do spraw zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego ministra oraz przekazywane do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego wojewody. W celu realizacji przedstawionych zadań, może zlecić Agencji, Funduszowi oraz Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego - Państwowemu Zakładowi Higieny przygotowanie niezbędnych danych i analiz.

Minister właściwy do spraw zdrowia, w celu realizacji omawianych zadań współpracuje z wojewodami w zakresie określania w mapie rekomendowanych kierunków działań dla danego województwa. Mapę ustala się na okres 5 lat i ogłasza w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym ministra, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego o jeden rok kalendarzowy pierwszy rok obowiązywania krajowego planu transformacji i wojewódzkiego planu transformacji.

Mapy potrzeb zdrowotnych, w brzmieniu dotychczasowym sporządzone przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1138 i 1491, z 2015 r. poz. 2198, z 2016 r. poz. 1355 oraz z 2017 r. poz. 1200) zachowują moc do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Wojewódzka rada do spraw potrzeb zdrowotnych:

W celu opracowania projektu wojewódzkiego planu oraz monitorowania i aktualizacji tego planu tworzy się wojewódzką radę do spraw potrzeb zdrowotnych.

2. W skład wojewódzkiej rady wchodzi:

1)wojewoda albo osoba przez niego wyznaczona, jako jej przewodniczący;

2)dwóch przedstawicieli wojewody;

3)trzech przedstawicieli Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ;

4)jeden przedstawiciel Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;

5)jeden przedstawiciel marszałka województwa;

6)jeden przedstawiciel konwentu powiatów danego województwa;

7)jeden przedstawiciel państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego;

8)jeden przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta;

9)jeden przedstawiciel dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny;

10)jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.

 

Obsługę organizacyjną Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych prowadzi Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Mapy potrzeb zdrowotnych

Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych