Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Informacje ogólne

Składanie wniosku

Procedury
                        Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
                        Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
                        Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Opłaty

Kontrole

Kontakt
 

Informacje ogólne
 

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą  jest zbiorem ksiąg rejestrowych podmiotów leczniczych oraz lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów wykonujących praktykę zawodową. Jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. Zawarte w nim dane są dostępne

na stronie internetowej  http://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/
 
Organem prowadzącym rejestr jest:
 

 1. wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego –
  w odniesieniu do podmiotów leczniczych, tzn.:
   
 1. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa
  nie stanowi inaczej (spółki prawa handlowego, spółka cywilna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą),
 2. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 3. jednostek budżetowych, w tym państwowych jednostek budżetowych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadających w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
  o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050 ze zm.),
 4. instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia
  30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2022 r.poz.498),
 5. fundacji i stowarzyszeń, których celem statutowym jest wykonywanie zadań
  w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
 6. posiadających osobowość prawną jednostek organizacyjnych stowarzyszeń,
  o których mowa wyżej,
 7. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych
  oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
 8. jednostek wojskowych;

 

 1. okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza – w odniesieniu do tych praktyk, a w odniesieniu do członków wojskowej izby lekarskiej – Wojskowa Rada Lekarska;
 2. okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę – w odniesieniu do tych praktyk,
 3. Krajowa Rada Fizjoterapeutów – w odniesieniu do praktyk zawodowych fizjoterapeutów

   

Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem o kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku oraz o znajomości i spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określonych w ustawie
o działalności leczniczej.

Jeżeli organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin 30 dniowy na dokonanie wpisu przez organ rejestrowy biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku

Podmiot leczniczy jest zobowiązany:

 1. posiadać pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych; wymagania te dotyczą w szczególności warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych,
 2. używać i utrzymywać wyroby medyczne oraz ich wyposażenie zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974),
 3. zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne, określone w odrębnych przepisach,
 4. zawrzeć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego
  z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866) określa minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy. Wynosi ona równowartość w złotych:

 1. 100 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 500 000 euro w odniesieniu  do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju szpitalne stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,
 2. 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju inne niż szpitalne stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Akty prawne

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.)
 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. poz. 605)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2019 r. poz. 173)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022 r. poz.402)

 

Składanie wniosku
 

Należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę  http://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/ , a następnie zalogować się do systemu. Jeśli logowanie jest dokonywane po raz pierwszy należy skorzystać z opcji: Logujesz się po raz pierwszy? Zarejestruj się

 
Nowy Podmiot Leczniczy

Zalogowany w powyższy sposób użytkownik, może złożyć wniosek o wpis podmiotu leczniczego do rejestru wybierając kolejno zakładkę Nowy wniosek i Nowy wniosek o rejestrację Podmiotu Leczniczego. Po wypełnieniu wniosku, (wniosek składa się z zakładek: Podmiot leczniczy, Akredytacje i ubezpieczenia, Zakłady lecznicze, Jednostki, Komórki, Załączniki i Informacje dodatkowe, uprawniony wnioskodawca wysyła wniosek do organu rejestrowego, po uprzednim podpisaniu go z wykorzystaniem profilu zaufanego bądź kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Po przeprowadzeniu przez organ rejestrowy weryfikacji wniosku i jego pozytywnym zatwierdzeniu, podmiot leczniczy otrzymuje drogą elektroniczną na podany we wniosku adres email, zaświadczenie potwierdzające dokonaną rejestrację. W przypadku konieczności uzupełnienia braków, na założone konto użytkownik otrzyma informację, o konieczności uzupełnienia wniosku.

 

Istniejący Podmiot Leczniczy

Podmiot leczniczy, który jest już zarejestrowany w rejestrze podmiotów leczniczych i posiada księgę rejestrową, a chciałby dokonać w jej treści zmian, zobowiązany jest uzyskać do niej pełen dostęp, który pozwala na złożenie stosownego wniosku w rejestrze podmiotów leczniczych.
W tym przypadku, po zalogowaniu się na stronie internetowej www.rpwdl.ezdrowie.gov.pl należy wybrać zakładkę Jak uzyskać uprawnienia do ksiąg rejestrowych i wydrukować formularz wniosku. Wypełniony wniosek należy przesłać do organu rejestrowego za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faxem pod numer: 52 34 97 432. Po wpisaniu danych z formularza pracownik organu rejestrowego nadaje pełne uprawnienie do księgi rejestrowej podmiotowi leczniczemu. Po uzyskaniu pełnych uprawnień uprawniony wnioskodawca za pośrednictwem platformy www.rpwdl.ezdrowie.gov.pl może złożyć dwa rodzaje wniosków: o zmianę wpisu do rejestru i o wykreślenie podmiotu leczniczego z rejestru, korzystając z możliwości edycji księgi oraz załączania niezbędnych dokumentów. Wniosek podmiot leczniczy wysyła do organu rejestrowego, po uprzednim podpisaniu go z wykorzystaniem profilu zaufanego bądź kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Profil zaufany i jak go uzyskać

Profil zaufany jest zestawem danych elektronicznych, które identyfikują posiadacza w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania. Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło oraz adres poczty elektronicznej, można załatwiać wiele spraw urzędowych bez konieczności opuszczania domu, 24 godziny na dobę i z dowolnego miejsca. Pierwszym krokiem do uzyskania profilu zaufanego jest zarejestrowanie się na platformie www.epuap.gov.pl. Po dokonaniu procedury rejestracyjnej, na podane konto email przesłany zostanie link aktywacyjny. Po zalogowaniu się na stronie ePUAP, z bordowej ramki po prawej stronie należy wybrać Załóż profil zaufany, a następnie kliknąć na ramkę z takim samym komunikatem. Podczas wypełniania danych we wniosku wygodną do wybrania formą otrzymywania jednorazowych kodów autoryzacyjnych jest SMS. Po wypełnieniu wniosku i jego wysłaniu należy udać się punktu potwierdzającego profil. Profil można potwierdzić w jednostkach ZUS-u, urzędach wojewódzkich, urzędach skarbowych, konsulatach i instytucjach publicznych, które uzyskały zgodę Ministra Administracji i Cyfryzacji na prowadzenie punktu potwierdzającego. Po potwierdzeniu profilu można podpisać wniosek o wpis do rejestru, zmianę wpisu w rejestrze, wykreślenie z rejestru i wysłać go do organu rejestrowego

 

Procedury
 

Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zmiana wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 

WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2021 r. poz. 2070 ze zm.)

Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: 
rpwdl.ezdrowie.gov.pl .
Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty rejestrowej w wysokości 745 zł.

Opłatę, stanowiącą dochód budżetu państwa, uiszcza się przelewem na konto:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
nr: 56 101010780000422231000000
NBP O/O Bydgoszcz
(prosimy określić szczegółowo w dowodzie wpłaty przedmiot, od którego dokonuje się opłaty).

 

Opłata, zgodnie z zapisami art. 105 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, wynosi 10 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

UWAGA: Jeżeli wniosek w postaci elektronicznej będzie podpisywany przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania podmiotu leczniczego, przed złożeniem wniosku należy przesłać do organu rejestrowego oryginał upoważnienia do składania w imieniu podmiotu leczniczego wniosku w postaci elektronicznej lub załączyć upoważnienie do wniosku złożonego
w formie elektronicznej.

 

Warto wiedzieć

Zgodnie z art. 108 ustawy o działalności leczniczej organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

 1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej wpisem,
 2. podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru  na podstawie
  art. 108 ust. 2 pkt. 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku,
 3. wnioskodawca nie spełnia warunków, w zakresie:
 1. wymagań dot. pomieszczeń i urządzeń, w szczególności ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych;
 2. stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974),
 3. udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne, określone w odrębnych przepisach.

 

ZMIANA WPISU W REJESTRZE PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2021 r. poz. 2070 ze zm.)

Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: 
rpwdl.ezdrowie.gov.pl .
Do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty rejestrowej w wysokości 372,50 zł.

Opłatę, stanowiącą dochód budżetu państwa, uiszcza się przelewem na konto:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
nr: 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000
NBP O/O Bydgoszcz
(prosimy określić szczegółowo w dowodzie wpłaty przedmiot, od którego dokonuje się opłaty)

 

Opłata, zgodnie z zapisami art. 105 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, wynosi 5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis zmian do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

UWAGA: Jeżeli wniosek w postaci elektronicznej będzie podpisywany przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania podmiotu leczniczego, przed złożeniem wniosku należy przesłać do organu rejestrowego oryginał upoważnienia do składania w imieniu podmiotu leczniczego wniosku w postaci elektronicznej lub załączyć upoważnienie do wniosku złożonego w formie elektronicznej.

 

Warto wiedzieć

Art. 107 ustawy o działalności leczniczej, stanowi, że podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłosić organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w ww. terminie, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej organ prowadzący rejestr jest obowiązany uwzględniać rodzaj i wagę stwierdzonych naruszeń. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego.  

 

WYKREŚLENIE Z REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2021 r. poz. 2070 ze zm.)

Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: rpwdl.ezdrowie.gov.pl, w szczególności trzeba w nim wskazać miejsce i adres przechowywania dokumentacji medycznej.

UWAGA: Jeżeli wniosek w postaci elektronicznej będzie podpisywany przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania podmiotu leczniczego, przed złożeniem wniosku należy przesłać do organu rejestrowego oryginał upoważnienia do składania w imieniu podmiotu leczniczego wniosku w postaci elektronicznej lub załączyć upoważnienie do wniosku złożonego
w formie elektronicznej.

 

Warto wiedzieć

Wpis do rejestru podlega wykreśleniu z urzędu w przypadku:

 1. złożenia oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym dot. kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz znajomości i spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określonych w ustawie o działalności leczniczej;
 2.  wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;
 3. rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem;
 4.  niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w ustalonym terminie;
 5. bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności;
 6. uzyskania informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu podmiotu.

 

W przypadkach, o których mowa wyżej w pkt. 1, 3 i 4, wykreślenie z rejestru następuje po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
 
Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru na podstawie pkt 1, 3 lub 4, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

W odniesieniu do podmiotu leczniczego prowadzącego więcej niż jeden zakład leczniczy organ prowadzący rejestr dokonuje zmiany wpisu do rejestru polegającej na wykreśleniu zakładu leczniczego w przypadkach, o których mowa wyżej w pkt. 3 i 4, a dotyczących wyłącznie tego zakładu leczniczego. Zmiana ta następuje po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
 

Opłaty

Stawki opłaty rejestrowej w roku kalendarzowym 2024 r. wynoszą:

1) 745 zł za wpis do rejestru,

co stanowi 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22.01.2024 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 24.01.2024 r. poz. 75, obowiązującego w dniu złożenia wniosku,

2) 372,50 zł za zmianę wpisu w rejestrze, co stanowi 50% wysokości opłaty określonej w punkcie 1.


Opłatę, stanowiącą dochód budżetu państwa, uiszcza się przelewem na konto:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
nr konta: 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000
NBP o/ Bydgoszcz
(prosimy określić szczegółowo w dowodzie wpłaty przedmiot, od którego dokonuje się zapłaty)

Dowód należnej zapłaty opłaty winien być dołączony w formie elektronicznej do wniosku o wpis do rejestru bądź zmianę wpisu w rejestrze.

Kontrole


Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
 

 1. w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy
  o działalności leczniczej i przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej (art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej),
 2. w przypadku otrzymania informacji określonej w art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (art. 111a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  o działalności leczniczej),

 

Kontrole przeprowadzane są na podstawie zatwierdzonego rocznego planu kontroli bądź doraźnie. Kontrola jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez organ prowadzący rejestr do wykonywania czynności kontrolnych.(art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej).

 

Osoby, wykonujące czynności kontrolne, za okazaniem upoważnienia, mają prawo do:
 

 1. żądania informacji i dokumentacji;
 2. oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie, w tym dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 3. wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
 4. udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
 5. wglądu do dokumentacji medycznej;
 6. żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.

 

Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba pisemnie przez niego upoważniona. Z przeprowadzanych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują osoby wykonujące czynności kontrolne oraz kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół; zgłoszenie zastrzeżeń, nie stanowi przeszkody
do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne.

 

Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo
do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

 

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr:
 

 1. wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej;
 2. w innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające
  na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania.
  Zgodnie z art. 111a ustawy o działalności leczniczej w przypadku nabycia lub zbycia przez podmiot wykonujący działalność leczniczą produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, wbrew zakazowi określonemu w art. 87 ust. 5 lub 5a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, organ prowadzący rejestr, w drodze decyzji, nakłada na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości dwukrotnej wartości nabytych lub zbytych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Kontakt:
 

Oddział Rejestru i Nadzoru w Ochronie Zdrowia

Wydział Zdrowia

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
budynek A, II piętro
pokój 228
 

Przemysław Kluczyński   
kierownik oddziału   

52 349-7440

Małgorzata Bodzioch
inspektor wojewódzki  

52 349-7451

Monika Kuchcińska
starszy specjalista   

52 349-7448


Piotr Mazur
starszy inspektor wojewódzki   

52 349-7439

Grzegorz Mróz
starszy inspektor wojewódzki   

52 349-7447

Zofia Adasiak   
starszy inspektor wojewódzki   
   

52 349-7444