Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy

Strona archiwalna

 

K O M U N I K A T
 

W czasie stanu epidemii NIE ULEGŁY ZAWIESZENIU terminy związane ze złożeniem wniosku do Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych określone w art. 67 c ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Tym samym wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji
Ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
w Bydgoszczy
Milena Szuchnik

 

Wojewódzka Komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych mieści się w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3.

 

Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Milena Szuchnik

Obsługę Komisji zapewnia:

Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
ul. Jagielońska 3, II piętro
telefon kontaktowy: 52 349-7442 lub 52 349-7446

Komisja jest organem postępowania mediacyjnego lub ugodowego, który w ramach posiadanych kompetencji ustala czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

Zgodnie z ustawą  z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849) zdarzeniem medycznym jest:

„Zdarzenie zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

 1. diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
 2. leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
 3. zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego”.

PRZEPISY DOTYCZĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE ZDARZEŃ MAJĄCYCH MIEJSCE PO DNIU 1 STYCZNIA 2012 R. I POWSTAŁYCH W TRAKCIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU.

ZASADY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:

 1. Powstanie zdarzenia medycznego.
 2. Skierowanie wniosku przez pacjenta lub jego spadkobierców do wojewódzkiej komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala, w celu ustalenia czy doszło do zdarzenia medycznego.
 3. Przekazanie wniosku do szpitala i ubezpieczyciela szpitala.
 4. Rozpatrzenie wniosku przez komisję i wydanie orzeczenia o istnieniu zdarzenia lub jego braku.
 5. Jeśli komisja ustali że do zdarzenia nie doszło sprawa zostaje zamknięta i pacjentowi przysługuje możliwość dochodzenia roszczenia na drodze postępowania sądowego.
 6. Jeśli komisja ustali, że do zdarzenia doszło składa orzeczenia do zakładu ubezpieczeń i kierownika szpitala; na podstawie wydanego orzeczenia zakład ubezpieczeń składa wnioskodawcy propozycję świadczenia.
 7. Wnioskodawca może przyjąć propozycję i zakończyć sprawę ugodą, jednocześnie zrzekając się wszelkich roszczeń powstałych i przyszłych lub odrzucić propozycję i skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

OSOBA UPRAWNIONA Z USTAWY DO ŚWIADCZENIA W RAMACH ZDARZENIA MEDYCZNEGO MA ROK NA ZŁOŻENIE WNIOSKU OD DNIA, W KTÓRYM DOWIEDZIAŁA SIĘ O ZAKAŻENIU, USZKODZENIU CIAŁA LUB ROZSTROJU ZDROWIA ALBO KIEDY NASTĄPIŁA ŚMIERĆ PACJENTA, JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ W TERMINIE 3 LAT OD DNIA W KTÓRYM ZDARZENIE NASTĄPIŁO.

TRYB SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek złożyć może sam pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w razie śmierci pacjenta wniosek składają jego spadkobiercy - w odniesieniu do zdarzeń medycznych, które miały miejsce w szpitalu zlokalizowanym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wniosek można składać osobiście w siedzibie Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, Kancelaria ogólna, pok. nr 4 lub przesłać pocztą na adres:

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania
o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki – Wydział Zdrowia
ul. Jagielońska 3,85-950 Bydgoszcz

zdarzenie medyczne

WNIOSEK DOTYCZĄCY ZDARZENIA MEDYCZNEGO MAJĄCEGO MIEJSCE PRZED 1 STYCZNIA 2012 R., NIEKOMPLETNY LUB NIENALEŻYCIE OPŁACONY ZWRACANY JEST BEZ ROZPATRZENIA.

Wniosek musi zawierać:

 1. dane pacjenta: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 2. imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego (jeżeli dotyczy),
 3. imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców (jeżeli dotyczy),
 4. wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed wojewódzką komisją (jeżeli dotyczy),
 5. adres do doręczeń,
 6. dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital: firmę (nazwę), adres siedziby oraz adres szpitala,
 7. uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia medycznego oraz szkody majątkowe lub niemajątkowe,
 8. wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta,
 9. propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia,
 10. dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku,
 11. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku śmierci pacjenta oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU ZAWIERAJĄCE DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ NALEŻY SKŁADAĆ W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE Z IMIENIEM I NAZWISKIEM OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK ORAZ OPATRZONEJ DOPISKIEM : „DOKUMENTACJA MEDYCZNA - NIE OTWIERAĆ”

Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia należnej opłaty w wysokości 200 zł, która podlega zaliczeniu na poczet postępowania przed komisją. Opłatę za wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego można uiścić w formie przelewu na konto:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
nr konta: 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000
NBP O/O Bydgoszcz
z dopiskiem „opłata za wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego”

UWAGA: WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI SKŁADAĆ NALEŻY W 3 EGZEMPLARZACH.

TRYB POSTĘPOWANIA

 1. Po złożeniu i opłaceniu wniosek trafia do szpitala oraz właściwego ubezpieczyciela, którzy w terminie 30 dni  przedstawią swoje stanowisko.
 2. Po otrzymaniu propozycji od ubezpieczyciela wnioskodawca ma 7 dni na złożenie za pośrednictwem Komisji oświadczenia o jej przyjęciu albo odrzuceniu. Ponadto na orzeczenie Komisji strony postępowania mają 14 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się do Komisji.
 3. Komisja działa w oparciu o ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jednakże  w sprawach nieuregulowanych stosuje przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Komisja orzeka w składzie 4-osobowym.
 5. Komisja dąży do rozpatrzenia wniosku i wydania orzeczenia w ciągu 4 miesięcy.
 6. Podstawy organizacji i pracy Komisji zawiera jej regulamin.

 

II Kadencja Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy

Zarządzenie Nr 340/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania składu Wojewódzkiej Komisji Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy

I Kadencja Wojewódzkiej Komisji ds.Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy

Regulamin wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w Bydgoszczy.

Zarządzenie Nr 22/2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania członków Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy.

Zarządzenie Nr 128/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy.

Zarządzenie Nr 263/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy.

Zarządzenie Nr 362/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy.

Zarządzenie Nr 386/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy.

Zarządzenie Nr 13/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy.

Zarządzenie Nr 206/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy.

Zarządzenie Nr 340/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania składu Wojewódzkiej Komisji Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy.
 

zdarzenie medyczne
klauzula informacyjna
informacja Rzecznika Praw Pacjenta