Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ponowne Wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego

Ponowne Wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1641) określa zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.

Ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 172 z 26.06.2019, str. 56).

 

Czym jest ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego?

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

Kiedy informacja sektora publicznego zostanie udostępniona?

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje sektora publicznego:

 • udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy lub w portalu danych ( https://dane.gov.pl/pl ), lub w innym systemie teleinformatycznym Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
 • przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Przekazanie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych ( https://dane.gov.pl/pl );
 • została udostępniona w innym systemie teleinformatycznym niż Biuletyn Informacji Publicznej i portal danych ( https://dane.gov.pl/pl ) i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Co musi zawierać wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego?

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego powinien spełnić warunki, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia i nowym terminie rozpatrzenia wniosku.

Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • w przypadku, jeżeli utworzenie lub przetworzenie informacji sektora publicznego w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzenie z nich wyciągów spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności, składa informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub też odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Jak złożyć wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego?

Wniosek wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej dostarczając go:

 • pocztą tradycyjną na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3,

85-950 Bydgoszcz;

 • osobiście do Punktu Obsługi Klienta, ul. Konarskiego 1-3, budynek B, parter, pokój 4;
 • pocztą elektroniczną na adres ;
 • faksem na numer 52 349 72 94;
 • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP na adres:  /6v45ohiw0j/skrytka  lub  /6v45ohiw0j/SkrytkaESP

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

W przypadku wydania przez Urząd decyzji:

 • o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,
 • o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz/lub o wysokości opłat,

wnioskodawcy przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji za pośrednictwem Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 

1. Informacje opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz udostępnione w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej:

1) podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz udostępnioną w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej, jest zobowiązany w tym zakresie do podania:

a) źródła pozyskania danych poprzez umieszczenie dopisku o treści: „Źródło: właściwy adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (URL)”,

b) czasu wytworzenia informacji przez Urząd (czas wytworzenia, udostępnienia, modyfikacji informacji),

c) czasu pozyskania informacji sektora publicznego z Urzędu;

2) jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego dokonał jej przetworzenia, zobowiązany jest do opatrzenia przetworzonego materiału komentarzem zawierającym informację o wykorzystaniu pozyskanego z Urzędu materiału w zmienionej formie;

3) Urząd nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej;

4) Urząd nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji sektora publicznego będącej utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiącej bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych lub objętej prawami do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, do których przysługują mu prawa, przez podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi, bądź wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

2. Informacje przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przekazanej na wniosek mają zastosowanie warunki określone w ust. 1, przy czym w miejscu adresu strony internetowej należy wskazać datę oraz sygnaturę sprawy, które znajdują się w odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

3. Opłaty

Informacja sektora publicznego jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. Jednakże każdorazowo przy przekazywaniu informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie Urząd może określić inne warunki jej ponownego wykorzystywania, z uwzględnieniem art. 18 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogące mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Koszty te mogą obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

 

 

PDFUstawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (571,09KB) – link do pobrania