Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie informacji publicznej

Ustawia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.) nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. Przepisy wykonawcze zawarte w PDFRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211,31KB) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.

Aby uzyskać informację publiczną będącą w posiadaniu Urzędu, a nieudostępnioną w Biuletynie, należy złożyć DOCWNIOSEK (41,50KB) o udostępnienie informacji.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.
Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pomiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Urząd w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości ww. kosztów, terminie i sposobie ich uiszczenia. Udostępnienie informacji we wskazany przez wnioskodawcę sposób następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy lub uiszczenia kosztów, za okazaniem pokwitowania lub innego dowodu wpłaty, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.
Nieuiszczenie kosztów za przygotowanie udostępnienia informacji publicznej nie może stanowić podstawy umorzenia postępowania, ani też odmowy udostępnienia.

Koszty uiszcza się po ich ustaleniu przez wpłatę przelewem na rachunek bankowy:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
NBP O/O Bydgoszcz 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000
z dopiskiem "zwrot kosztów udostępnienia informacji publicznej"

Urząd odstępuje od pobrania kosztów, jeśli ich wysokość nie przekracza 10 zł, a także jeśli udostępnienie informacji publicznej następuje w formie elektronicznej lub na nośniku dostarczonym przez wnioskodawcę.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Zasady udostępniania informacji publicznej określa:

PDFZarządzenie Nr 21/2021 Dyrektora Generalnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy (350,53KB)

PDFRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211,31KB)