Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla spółek wodnych i ich związków

Realizacja zadania wojewody wynikającego z przepisu art. art. 443 ust. 1 oraz art. 444 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

 Spółki wodne i ich związki mogą korzystać z pomocy państwa w formie dotacji podmiotowych z budżetu państwa. Warunkiem udzielenia dotacji jest realizacja obowiązków statutowych określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Wydział Infrastruktury i Rolnictwa każdorazowo, za pośrednictwem właściwego miejscowo starosty, informuje o możliwości ubiegania się o środki finansowe przez spółki wodne oraz ich związki. Środki finansowe dla spółek wodnych, które wystąpią z pisemnym wnioskiem do Wydziału Infrastruktury
i Rolnictwa, przeznaczone są na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, naprawy awarii na urządzeniach melioracyjnych, zakup materiałów służących do napraw i konserwacji urządzeń melioracyjnych tj. dreny, studnie, pokrywy, rury przelewowe, kiszka faszynowa itp., materiałów eksploatacyjnych (paliwo, smary, oleje), odzieży ochronnej, narzędzi, części
i niezbędnego sprzętu do maszyn, urządzeń. Dotacje udzielane są w dwóch lub trzech transzach w oparciu o szczegółowe zasady i przyjęte kryteria. Wojewoda podpisuje ze spółką umowę na udzielenie dotacji. Spółki wodne rozliczają się przed Wojewodą z wykorzystania dotacji podmiotowych. W każdym przypadku rozliczenie musi zawierać potwierdzenie starosty lub osoby upoważnionej przez starostę. Druki do rozliczeń przekazywane są spółkom razem
z umowami.

 

Wymogi dotyczące prawidłowości rozliczenia dotacji podmiotowej z budżetu państwa przez spółki wodne.

 

Rozliczenia powinny zawierać: protokół odbioru robót (podpisany minimum przez trzy osoby: przedstawiciela zarządu spółki, wykonawcę, osobę, na którego polu wykonana jest robota, sołtysa, przedstawiciela gminy, przedstawiciela starostwa), faktury, rachunki, listy płac, umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy o pracę, wyciągi bankowe potwierdzające przelewy łącznie z pobranymi składkami i należnymi podatkami. Wykazana dokumentacja musi być zgodna z terminem planowanych robót konserwacyjnych wskazanych we wniosku, nie wcześniej od daty wniosku. Na wszystkich dokumentach rozliczeniowych umieszcza się formułę:

 

dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie……zł (I, II transza), płatne ze środków budżetowych - dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01009 Spółki wodne, § 2580.

 

Prawidłowo opisane kserokopie potwierdza się za zgodność z oryginałem (data, podpis, pieczęć księgowego/kierownika/przewodniczącego zarządu spółki).

 

 

Osoba do kontaktu:

Dominika Heller

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Oddział Koordynacji Zarządzania i Wsparcia Finansowego Rolnictwa

tel.(52) 3497514